กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกำไลทิพย์  เสมสง่า

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชัชสรัญ  มีศิริ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปรินดา  ไทยขำ