กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวขวัญประภา  แหลมสุข

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายธนพล  กัณหสิงห์