คณะผู้บริหาร

 


 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

งบประมาณ

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค