คณะผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 

   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม