คณะผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 

   

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล