กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวศุภลักษณ์  ครุฑคง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวนารีรัตน์  อาจเจริญ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายคมกริช  อินนะไชย