กลุ่มสาระฯภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวกิตติพร ฉันทลักษณ์

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวนิตยา  นวลศรีทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวจุฬาลักษณ์  เจริญสุวัฒโนทัย