พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ

 

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

3.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์

 

 1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้ง ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

 

2.มีระบบบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมการทำงาน และมีทักษะ และปแระสบการณ์ในการทำงาน เหาะสมและที่มุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์