กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศราวุธ  วงศ์สกุล

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสุพรรณกัลยา  คุปตินทร

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายโกศล  สุขประเสริฐ