กลุ่มสาระฯส่งคมศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นายพรพรรษ  อัมพรพฤติ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวโชติมาศ  เกตุรัตน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวกนิษฐา  มุ่งประสิทธิชัย