Wat Nuannoradit School

บุคลากร

Display # 
Title Author Hits
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 6672
ครูอัตราจ้าง Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 8461
ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว/เจ้าหน้าที่/พนักงาน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 6991
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 9154
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 8085
กลุ่มสาระฯศิลปะ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 7358
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 8266
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 9866
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 12271
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 11418