ประวัติโรงเรียน

 

 ประวัติโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ซอยเพชรเกษม ๑๙ แยก ๒ แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ   จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๖๐  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๑๓  ไร่  ๓ งาน

๒ ตารางวา  แยกเป็น  ๒  บริเวณ คือ

          บริเวณ ๑  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดนวลนรดิศ   ริมคลองบางหลวง  มีเนื้อที่  ๔  ไร่ ๓  งาน 

๑๓  ตารางวา  เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

บริเวณ ๒ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดนวลนรดิศ ใกล้ถนนเพชรเกษม  ( อยู่ห่างจากบริเวณ ๑ - ประมาณ ๓๐๐ เมตร ) มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๘๙  ตารางวา  เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

พุทธศักราช  ๒๔๓๓ 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๓  เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน 
มีนักเรียน ๙ คน พระเดชพระคุณพระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศเป็นผู้สอนและมีครูช่วยสอนอีก ๒  คน คือครูหวาด และครูแก้ว ศาลิคุปต  ใช้ศาลาการเปรียญและกุฏิวัดนวลนรดิศ
เป็นที่เรียนมี พระเดชพระคุณพระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชโต)อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศเป็นผู้ควบคุม ตั้งแต่ ปี ๒๔๓๓ - ๒๔๓๗

          พุทธศักราช  ๒๔๓๗

          หลวงสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง โกมลวิศ) ขณะดำรงสมณเพศเป็นฐานานุกรมที่พระสมุห์ ทำหน้าที่ครูใหญ่ ตั้งแต่ ปี ๒๔๓๗ – ๒๔๕๔

- จากศาลาการเปรียญได้ย้ายมาสอนที่ศาลาคณะล่าง ( รื้อถอนแล้วเนื่องจากเสื่อมสภาพ ) ซึ่งเป็นที่ดินของวัดนวลนรดิศ  มีบริเวณเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา ทำการสอนตั้งแต่ประโยค ๑ ถึงประโยค ๒ มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

          พุทธศักราช  ๒๔๕๗  

          - ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๕๗ พระสอนถูกระบอบ  ( เรือง  หิญชีระนันท์ ) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
จนถึง ๑๘ ตุลาคม ๒๔๖๒

          - เปิดสอน ๓ ระดับชั้น คือ ชั้นมูล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน ๙ ห้องเรียน  มีนักเรียน ๓๒๐ คน  ครู ๑๒ คน    

          พุทธศักราช  ๒๔๖๒

          - ๑๖ เมษายน ๒๔๖๒  ขุนการุญสิกขพันธุ์ ( บุนนาค พฤกษาชีวะ )  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
จนถึง ๓๐ กรกฏาคม ๒๔๗๙

          - เปิดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา (ป.๑-ม.๖)  จำนวน  ๑๑ ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๓๒๐  คน  ครู  ๑๒  คน 

          พุทธศักราช  ๒๔๗๙

          - ได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๘  จำนวน ๑๘ ห้องเรียน  มีนักเรียน ๓๗๒  คน ครู  ๒๔  คน 

มี  นายเพี้ยน  บัวแย้มเจริญ เป็นครูใหญ่

 

          พุทธศักราช  ๒๔๘๒

          - ยุบชั้นเรียนประถมศึกษา  และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ ๑ - ๘    จำนวน ๑๘  ห้องเรียน

มีนักเรียน  ๔๖๐ คน  ครู  ๒๕  คน

          พุทธศักราช  ๒๔๘๔

          - ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๘๒ ขุนปราศรัยจรรยา (สอน กัลปพันธุ์) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          -เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๘    

          พุทธศักราช  ๒๔๘๘

          - ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๘๘ ขุนปราศรัยจรรยา (สอน กัลปพันธุ์)  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          - ๒๓ สิงหาคม ๒๔๘๘  นายโชค สุคันธวนิช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          - ลดชั้นเรียนลงคงเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๑๕  ห้องเรียน  มีนักเรียน ๖๑๑  คน 

ครู ๑๘ คน 

          พุทธศักราช  ๒๔๙๐ 

          - ๑๕ กรกฏาคม ๒๔๙๐ นายสำเนียง  ตีระวนิช  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          - ขยายชั้นเรียนถึงขั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์  จำนวน ๑๖ ห้องเรียน มีนักเรียน  ๔๖๒  คน  ครู  ๒๔  คน 

          พุทธศักราช  ๒๔๙๖

          - ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๖ นายถวิล  สุริยนต์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พุทธศักราช  ๒๔๙๗

          - นายไพโรจน์ บุญศิริธรรม ได้มอบที่ดินจำนวน ๗๒ ตารางวา มูลค่า ๒๘,๘๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่นางส้มจีน บุญศิริธรรม ผู้เป็นมารดา ที่ดินของโรงเรียน จึงเพิ่มเป็น ๔ ไร่

๒ งาน ๓๙  ตารางวา  และได้ขยายชั้นเรียนภาคบ่ายขึ้น  จึงมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมดเป็น ๑๙  ห้องเรียน

มีนักเรียน ๗๕๐ คน ครู ๒๙ คน    

          พุทธศักราช  ๒๕๐๑ 

          - ขยายชั้นเรียนภาคบ่ายเพิ่มเติมอีกจึงมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด ๓๙ ห้องเรียน นักเรียน ๑,๕๗๔ คน  ครู ๕๐ คน

          - ๓ มกราคม ๒๕๐๑ นายถวิล  สุริยนต์  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พุทธศักราช  ๒๕๐๒ 

          - พระราชสังวรวิมล (แช่ม  ธัมฺมานันฺโท) เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศในขณะนั้น ได้มอบที่ดินของวัดจำนวน  ๒ ไร่ ๓ งาน   เพื่อเป็นที่สร้างโรงเรียน (บริเวณ ๒)      

          - ๑๓ มกราคม ๒๕๐๑ นายเดช  เดชกุญชร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พุทธศักราช  ๒๕๐๔  

          - ลดชั้นเรียนภาคบ่ายลง  แล้วยุบมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  คงเปิดสอนแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.๑-๓) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. ๔-๕) แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ จำนวน ๓๗ ห้องเรียน  นักเรียน  ๑,๓๐๗  คน  ครู  ๗๖  คน

          พุทธศักราช  ๒๕๐๕ 

          - กรมสามัญศึกษาได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมในบริเวณ ๒ อีก ๒ ไร่  เป็นเงิน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ที่ดินบริเวณ ๒  จึงเพิ่มขึ้นเป็น ๔ ไร่ ๓ งาน

 

 

พุทธศักราช  ๒๕๐๖

          - ๑ กรกฏาคม ๒๕๐๖  นายเดช  เดชกุญชร  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          - ๑ กรกฏาคม ๒๕๐๖  นายทองสุก เกตุโรจน์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พุทธศักราช  ๒๕๐๗

          - เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ จำนวน ๓๘ ห้องเรียน มีนักเรียน ๑,๕๒๐ คน ครู ๖๗ คน  

          - ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗ นายทองสุก เกตุโรจน์  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          - ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗ นายทองหยิบ วิจิตรสุข  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พุทธศักราช  ๒๕๐๙

          - สร้างอาคารโรงฝึกงานคอนกรีต ๒ ชั้น วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ที่บริเวณ ๒ (ปัจจุบันรื้อแล้วจัดสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐ ปีนวลนรดิศ) เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕  แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ จำนวน ๓๘ ห้องเรียน มีนักเรียน ๑,๓๐๗ คน ครู ๗๖ คน

          พุทธศักราช  ๒๕๑๕

          - ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ นายทองหยิบ วิจิตรสุข  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๕ นายชาลี  ถาวรานุรักษ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พุทธศักราช  ๒๕๑๖

          - เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕  แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ จำนวน ๓๙  ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๑,๗๓๐  คน  ครู  ๖๗  คน 

          พุทธศักราช  ๒๕๑๗ 

          เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕  แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ จำนวน ๔๘  ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๒,๐๐๐ คน  ครู ๘๕ คน (ในปีนี้ได้เพิ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รอบบ่าย  อีก  ๘  ห้องเรียน)

          พุทธศักราช  ๒๕๑๘

          - ๑ ธันวาคม ๒๕๑๘ นายชาลี  ถาวรานุรักษ์  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          - ๑ ธันวาคม ๒๕๑๘ นายธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          พุทธศักราช  ๒๕๑๙ 

          - ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น (อาคาร ๓  ตึกอำนวยการ)  ขึ้นในบริเวณ ๒ งบประมาณ  ๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๔  มกราคม  ๒๕๒๐ 

          พุทธศักราช  ๒๕๒๑  

          - ได้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  ๒๕๒๑  อีกจำนวน  ๑๐  ห้องเรียน  

มีนักเรียน  ๔๕๐  คน

          พุทธศักราช  ๒๕๒๒

          - นายธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์   สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          - ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๒ นายเทพ   เที่ยงตรง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          - มีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้นในบริเวณ ๑ งบประมาณ ๔,๖๑๕,๙๕๐ บาท 

             (แล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๒๔)  

          พุทธศักราช  ๒๕๒๔ 

ได้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  ๒๕๒๔  เปิดสอนอีกจำนวน ๖ ห้องเรียน 

          พุทธศักราช  ๒๕๒๕

          - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๕ นายเทพ   เที่ยงตรง  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๕  นายจรรยา   มานิตกุล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          พุทธศักราช  ๒๕๒๖ 

          - นางสาวเลื่อม  พึ่งตน  ได้มอบที่ดินบริเวณประตูทางเข้าบริเวณ  ๒  จำนวน  ๗  ตารางวา   มูลค่า  ๒๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ที่ดินบริเวณ ๒  จึงเพิ่มขึ้นเป็น  ๔  ไร่ ๓  งาน 

๗ ตารางวา

          พุทธศักราช  ๒๕๒๗ 

          - สมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ  สมาคมผู้ปกครองและครูนวลนรดิศ  และมูลนิธินวลนรดิศครบรอบ ๘๐ ปี  ได้ร่วมจัดหาเงิน  ๒,๗๙๕,๒๑๙.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ร่วมสมทบทุนกับเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษาจำนวน ๒,๔๑๗,๗๘๑ บาท บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๒๑๓,๐๐๐ บาท บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซื้อที่ดินจำนวน ๔ ไร่  ๔  ตารางวา (ติดกับบริเวณ  ๒  ปัจจุบันใช้เป็นสนามกีฬาของโรงเรียน)  และได้ก่อสร้างต่อเติมอาคาร  ๕  ชั้น  ในบริเวณ  ๑  เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์งบประมาณ  ๕,๗๐๐,๐๐๐  บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

          พุทธศักราช  ๒๕๒๘ 

          - ก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ  ๕ ชั้น  ในบริเวณ ๒ งบประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  มีจำนวนห้องเรียนในอาคาร  ๒๘  ห้องเรียน  โดยแบ่งสร้าง  ๑๖  ห้องเรียน  ในปีงบประมาณ  ๒๕๒๘ และอีก ๑๒ ห้องเรียนในปีงบประมาณ  ๒๕๒๙

          พุทธศักราช  ๒๕๒๙

          - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙ นายจรรยา   มานิตกุล  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ นายไพบูลย์   ฉิ่งทองคำ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พุทธศักราช  ๒๕๓๐

          - ก่อสร้างต่อเติมอาคารแบบพิเศษ  ๕ ชั้น ในบริเวณ  ๒  อีก  ๑๒  ห้องเรียน  งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน)

          พุทธศักราช  ๒๕๓๑ 

          ได้งบประมาณจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ซื้อที่ดินขยายเนื้อที่บริเวณ  ๑     จึงมีที่ดินเพิ่มอีก ๗๔.๔๐ ตารางวา  (๓.๒๐ x ๙๓.๐๐ เมตร)  รวมเป็น  ๔  ไร่  ๓  งาน  ๑๓.๔๐  ตารางวา

          - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๑  นายไพบูลย์   ฉิ่งทองคำ  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๑  นายสุชาติ ไชยมะโน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          พุทธศักราช  ๒๕๓๓

          - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีอายุครบ  ๑๐๐  ปี  เมื่อวันที่  ๙ สิงหาคม  ๒๕๓๓

          - ได้งบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) กับที่โรงเรียนจัดหาสมทบอีก  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน  ๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)      สร้างอาคารหอประชุม  โรงอาหาร (อาคาร ๑๐๐ ปีนวลนรดิศ) เมื่อวันที่  ๙ สิงหาคม  ๒๕๓๓

          - ๕ ตุลาคม ๒๕๓๓  นายสุชาติ ไชยมะโน  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ นายเจริญ   ทั่งทอง   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          พุทธศักราช  ๒๕๓๔ 

          - เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๓๓)มีห้องเรียนจำนวน  ๕๕  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๒,๖๒๖ คน  ครู-อาจารย์  ๑๕๐  คน 

          - ได้ปรับปรุงพื้นที่สนามบริเวณ ๒  ต่อเติมโรงอาหารใหม่  สร้างห้องอาคารครู  ห้องประชาสัมพันธ์   ห้องกิจกรรมสหกรณ์    ป้ายชื่อโรงเรียน    เสาธงชาติ      สำนักงานบริหารทุกฝ่าย    บ้านพักนักการภารโรง    อ่างล้างมือ  ที่เก็บขยะ  เตาเผาขยะ  และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

          - ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๔ ของกรมสามัญศึกษา     

          - ได้รับรางวัลบรรเลงเพลงไทยชนะเลิศ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ในการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนิสิตนักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  รางวัลถ้วยพระราชทานประจำปี ๒๕๓๕

ของกระทรวงศึกษาธิการ

          พุทธศักราช  ๒๕๓๘

          - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้เริ่มเปิดรับนักเรียนเป็นแบบสหศึกษาเป็นปีแรกทั้งระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔     

- ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำเงินมาจัดสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ขึ้นที่บริเวณ ๒ ซึ่งได้เงินทำบุญในการทอดผ้าป่าครั้งนี้จำนวน  ๒ ล้านกว่าบาท

          พุทธศักราช  ๒๕๓๙ 

          - โรงเรียนได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์หอประดิษฐานพระพุทธรูป  และทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ      พร้อมทั้งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ประทานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๕๐  นิ้ว แล้วได้อัญเชิญมาประดิษฐาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๙  มกราคม  ๒๕๔๐ 

          - ได้วางศิลาฤกษ์อาคารกาญจนาภิเษกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงครองราชย์สมบัติครบปีที่ ๕๐  และดำเนินการก่อสร้าง 
แต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังขาดเงินอีก  พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงหอประชุมอาคาร ๑๐๐ ปีนวลนรดิศ 
เป็นห้องปรับอากาศ  จัดสร้างกันสาดด้านหน้า อาคาร ๓  และอาคาร ๔ จัดสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม
และปรับปรุงสนามบริเวณ ๑

          พุทธศักราช  ๒๕๔๐ 

          - โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น ที่บริเวณ ๑ และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว          เพื่อใช้เป็นห้องเรียนอีก  ๓ ห้อง              

          - ได้ดำเนินการให้ขยายและปรับปรุงห้องสมุดให้เต็มพื้นที่ชั้นล่างอาคาร ๔  เพื่อให้บริการนักเรียนและครูอาจารย์ได้อย่างเต็มที่และให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

          - ได้ปรับปรุง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ห้องพักครูอาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

          - ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๐ นายเจริญ   ทั่งทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ 

          - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ นายประเสริฐ  อหิงสโก   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          พุทธศักราช  ๒๕๔๑

          - อาคารแบบพิเศษ  ๖ ชั้น  ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  และจัดแบ่งให้บริเวณ ๑ เป็นที่เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  บริเวณ ๒  เป็นที่เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

          - ย้ายเสาธงชาติไว้หน้าอาคารหอประชุม  ๑๐๐  ปีนวลนรดิศ   เพื่อไม่ให้แสงแดดส่องตานักเรียนขณะทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า 

          - ปรับปรุงสนามบริเวณ ๒  ระหว่างอาคาร ๓  และอาคาร ๔ ให้เป็นสนามคอนกรีตโล่ง

          - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกของโรงเรียนวัดนวลนรดิศได้รับโล่รางวัลชนะเลิศให้เป็นห้องสมุดดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษ  ของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

          - ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม “โครงการห้องเรียนสีเขียว” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และกรมสามัญศึกษา
          - ได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนประธานสหวิทยาเขต “ปากน้ำ-ภาษีเจริญ”

 

          พุทธศักราช  ๒๕๔๒ 

          - ปรับปรุงสนามบริเวณ ๑  เป็นลานอเนกประสงค์  ด้วยงบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์จำนวน  ๒  ห้อง  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนที่บริเวณ  ๑จำนวน  ๑  ห้องเรียน  และสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนที่บริเวณ ๒  จำนวน  ๑  ห้อง  โดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

- อาคารกาญจนาภิเษก  ซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี  ๒๕๓๙  นั้นก็ได้สร้างแล้วเสร็จ

          - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง  กลุ่มที่ ๘ ในปี  ๒๕๔๒  ด้วยเช่นเดียวกัน

          พุทธศักราช  ๒๕๔๓

          - ทำพิธีเปิดอาคารกาญจนาภิเษก เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์  และเปิดอาคารเรียน  ๖  ชั้น 

“อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา”  บริเวณ ๑

          - ได้เริ่มโครงการ School Link กับโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศออสเตรเลีย โดการนำของ ผู้อำนวยการนายประเสริฐ  อหิงสโก  

          - ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการประกันคุณภาพการศึกษา ของสหวิทยาเขต
“ปากน้ำ-ภาษีเจริญ”

          - ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง  กลุ่มที่ ๘

          พุทธศักราช  ๒๕๔๔

          - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

          - ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์  กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  กลุ่มที่ ๘

          - ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปการเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา และการกระจายอำนาจ (การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) ของสหวิทยาเขต
“ปากน้ำ-ภาษีเจริญ”

          - ได้รับพระราชทานรางวัลห้องสมุดดีเด่น  ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

          - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ นายประเสริฐ  อหิงสโก   ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ 

          - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔  นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          พุทธศักราช  ๒๕๔๕   

          - ๑๒  ธันวาคม ๒๕๔๕ นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก   สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ นายพนัส   พัฒนรัฐ     มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน

          - ได้รับโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๕

          - ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ  ในโครงการเยาวชนไทยให้โลหิต

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

          พุทธศักราช  ๒๕๔๖ 

          - นายชาลี  ถาวรานุรักษ์   เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 

          - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารงานได้ดีเด่นจากกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร  กลุ่มที่ ๘ 

          - ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และศูนย์พุทธศาสนา 

          - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้เปิดและดำเนินกิจการธนาคารโรงเรียน

          พุทธศักราช  ๒๕๔๗

          - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) รอบแรก  เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม  ๒๕๔๗  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  มีการประเมิน ๓  ด้าน  คือ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน  และด้านผู้บริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดังต่อไปนี้  ได้คุณภาพพอใช้ ๓ มาตรฐาน คือมาตรฐานที่ ๔ , ๕  และ ๒๒  ได้คุณภาพดี ๑๑ มาตรฐานคือมาตรฐานที่ ๑, ๖, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๒๐, ๒๔, ๒๕

          - เปิดสอนโครงการส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Intensive English Program )  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

          พุทธศักราช  ๒๕๔๘

          - ได้รับรางวัลและโล่เกียรติยศ  ธนาคารโรงเรียนดีเด่น  จากธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๔๘

          พุทธศักราช  ๒๕๔๙  

          - เปิดสอนโครงการส่งเสริมความสามารถทาง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

          - ๑  มกราคม ๒๕๔๙ นายพนัส   พัฒนรัฐ  สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          - ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙ นายประเสริฐ  ถาวรชัยสิทธิ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          - ได้รับรางวัลและโล่เกียรติยศ  ธนาคารโรงเรียนดีเด่น  จากธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๔๙

          - ปรับปรุงสนามโดยการเทพื้นซีเมนต์เสมอกันทั้งสนาม ทำพื้นลาดยางโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

          พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

          - เปิดสอนโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

          - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐  นายประเสริฐ  ถาวรชัยสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ 

- ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๐ นายแสงทอง  ธัญญโกเศศสุข    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙มิถุนายน ๒๕๕๐ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านผู้เรียนด้านครูผู้สอน และด้านผู้บริหาร  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดังต่อไปนี้   ได้คุณภาพพอใช้ ๑ มาตรฐาน คือมาตรฐานที่ ๕  ได้คุณภาพดีมาก ๑๓ มาตรฐานคือมาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน

          - ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓ ระยะเวลา ๒๕๕๐-๒๕๕๔

          - ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมการอ่าน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ จากจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓

          พุทธศักราช ๒๕๕๑

          - กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทำขึ้นสำหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้นำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  

          - พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

          - ได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนการสอน  ทำห้องเรียนมัลติมีเดียของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ สังคมศึกษา และห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงบดำเนินการ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสน-บาทถ้วน)

          - ได้รับโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

          พุทธศักราช ๒๕๕๒

          -โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้รับการจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๒: SP๒ ในวงเงินงบประมาณ ๙๙๐,๕๖๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

          - ได้รับการจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด เพื่อการศึกษา  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๒: SP๒ ประจำห้องปฏิบัติการ ในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

          - ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ  การจัดนิทรรศการ “เยาวชนให้โลหิต”     จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

          - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒  นายแสงทอง  ธัญญโกเศศสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ

          - สร้างหลังคาโค้งคุมสนามหน้าอาคาร ๓,๔ และคุมสนามกีฬาเอนกประสงค์ด้านหลัง บริเวณ ๒  งบดำเนินการ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

          - ปรับปรุงอัฒจันทร์เพื่อให้นักเรียนดำเนินงานกีฬาสีอย่างมีความสุข โดยการทำหลังคาคุมอัฒจันทร์ให้ทุกคณะสี

          - ได้รับโล่เกียรติยศ  ธนาคารโรงเรียนดีเด่น  จากธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๒

          - ได้รับประทานโล่รางวัลชนะเลิศ   สถาบันการศึกษาดีเด่น  เนื่องในวันเอดส์โลก จากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

          พุทธศักราช ๒๕๕๓    

          - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ได้ปฎิบัติตามความที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วทำให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓

          - ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓  นายอำนวย  พลชัย   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          - ใช้งบประมาณ ๕๖๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และงบไทยเข้มแข็ง ในการ  ปรับปรุงหลังคาอาคาร ๓ ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ๖ การทาสีอาคาร พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

           - ใช้เงินรายได้ที่เก็บจากนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙, ๒/๙, ๓/๙ จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์และใช้เงินสำรองภาษีเพิ่มอีก ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

          - ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศ  สถานศึกษาดีเด่น  ด้านการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๓   จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโครงการเยาวชนไทยทำดีไม่มียั้งด้วยการให้โลหิต

          พุทธศักราช  ๒๕๕๔

          - ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่านดีเด่น  ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔

          - ได้รับโล่เกียรติยศ สถานศึกษาประสบความสำเร็จการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทยเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

          - ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ในโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันทื่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

- โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. เมื่อวันที่ ๘-๑๐กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดังต่อไปนี้   ได้คุณภาพพอใช้ ๑ ตัวบ่งชี้ที่  คือตัวบ่งชี้ที่ ที่ ๕  ได้คุณภาพดีมาก ๑๑ ตัวบ่งชี้ที่ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒  ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.   ผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนรวม ร้อยละ ๘๕.๔๔ ระดับคุณภาพ ดี

          พุทธศักราช ๒๕๕๕

          - พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัด-นวลนรดิศ  ตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

          - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ ๒ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พุทธศักราช  ๒๕๕๖   

          - มีนักเรียนจำนวน ๒,๘๖๗ คน  ครูประจำการ ๑๒๓ คน  ครูอัตราจ้าง  ทั้งหมด  ๒๒  คน ลูกจ้าง/ ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒๗ คน

          - ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ให้เปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันที่

๓๐ มกราคม ๒๕๕๖  

          - นายประเสริฐ  ผุดผ่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          - ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารเรียนสี่ชั้น  แบบ ๓๒๔ ล   จำนวนเงินประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทเศษ (ยี่สิบสองล้านบาทเศษ) ไม่รวมราคาเสาเข็มเจาะ ใช้นามว่า “อาคารเจริญ ทั่งทอง”

          - ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท) ในการก่อสร้างและจัดซื้อ ดังนี้

                    ๑) อาคารท้องฟ้าจำลอง “ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช”   ขนาดจุคนได้ ๕๐ คน งบประมาณ

๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สร้างบริเวณ ๒

                    ๒) ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

                    ๓) ปรับปรุงห้องสมุดกาญจนาภิเษก  บริเวณ ๒ งบประมาณ ๒,๙๗๗,๐๐๐ บาท (สองล้าน-

เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                    ๔) จัดสร้างเรือนประชาสัมพันธ์  งบประมาณ ๑,๐๓๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พัน-

บาทถ้วน) สร้างบริเวณหน้าประตูทางเข้า บริเวณ ๒

          - มีการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (โครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

 

 

 

 

          พุทธศักราช  ๒๕๕๗

- ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต
เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
          - ศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ หมายเลขประจำตัว ๘๙๖๙  ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙

          - ได้รับโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

          - ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริการจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๒๖ เมื่อ   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๗

          - ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๕๖ สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖ จากกระทรวงศึกษาธิการ (เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

          - ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๒๗ เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

          - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  นายประเสริฐ  ผุดผ่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ

           - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

พุทธศักราช  ๒๕๕๘

- ปรับปรุงทาสีอาคารในโรงอาคาร บ.๒ ๗๕๐,๐๐๐

- จัดซื้อครุภัณท์วิทยาศาสตร์ ๓๐๐,๐๐๐

- จัดซื้ครุภัณท์ TV พร้อม Note Book

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบเปลี่ยนหลังคา ฝังเพดาน พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและทาสี งบ ๗๘๐,๐๐๐ บาท จ่าย ๗๘๐,๐๐๐ บาท

- ครุภัณท์วิทยาศาสตร์ งบ ๖๐๐,๒๐๐ บาท จ่าย ๒๘๕,๙๐๐ บาท

- ครุภัณท์ TV พร้อม Note Book งบ ๕๕๒,๐๐๐ บาท จ่าย ๔๓๘,๐๐๐ บาท

- จ้างปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายใน งบ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จ่าย ๕๙๙,๐๐๐ บาท

- จัดสร้างอาคาร ๘ “เจริญ ทั่งทอง” งบประมาณ ๒๒,๐๕๕,๕๕๕ บาท (ยี่สอบสองล้านห้าหมื่นห้า-พันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

พุทธศักราช  ๒๕๕๘

- เปิดโครงการ การเรียนการสอนตามหลักสูตร “Engiish Program” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑                ปีการศึกษา ๒๕๕๘

- ได้รับการดัดเลือกเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑ เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

- ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จพระยา เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

- ได้รับโล่างวัล โรงเรียนดีเด่น ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในเรื่องคุณธรรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ และการเทิดทูนสถาบัน จากกรมกิจการพลเรือนกองบัญชาการ กองทัพไทย              เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

- นางสาวธีรยา  ส่องทางธรรม ได้รับประทานโล่รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทความ                 เรื่อง “หม่อมงามจิตต์  บูรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เนื่องในการจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปี                                 ชาตกาลหม่องงามจิตต์  บูรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก จากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี               พระวรราชาทิทัดดามาตุ เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

- ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมละจริยธรรม” ประจำปี ๒๕๕๘ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

- ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดีเด่น ในด้านนวัตกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เป็นผลงานที่มีการปฎิบัติที่ดี” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑ เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

- ได้รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น ในด้านห้องสมุดโรงเรียนที่ดีการบูรณาการแนวคิดตามนโยบายห้องสมุด ๓ ดี จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑ เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนนำร่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

- ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศ โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๘             

และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาดีเด่นในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

พุทธศักราช  ๒๕๕๙

- ได้รับโล่รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา“วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก และวันอัฏฐมีบูชา” ประจำปี ๒๕๕๙

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา

- ได้รับรางวัลโล่พระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวนสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา จากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

- ได้รับเกียรติบัตรชมเชยอันดับ ๒ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโนโอกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครล ๗๐ ปี ณ วัดชัย-ชนะสงคราม        

- ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดเวฬุราชิณ

- ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ณ วัดเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

พุทธศักราช  ๒๕๖๐

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

- ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพลูศักดิ์ จิตสว่าง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน