กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนัญญา  เบญจมาภา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักรพงศ์  จำปายงค์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา  ศรีลาชัย

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรวรรณ  เงินชูกุล