คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

( พ.ศ. 2565 )

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

พลโทพิทักษ์       

เกียรติพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการ.

2

นายสมเกียรติ   

ทิพยทัศน์     

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

3

รองศาสตราจารย์ธำรงรัตน์    

มุ่งเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

4

รองศาสตราจารย์บุญเลิศ  

สื่อเฉย  

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

5

นายสุรพล    

ยิ้มสำราญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

6

นายปิยพันธ์     

คูหาเรืองรอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

7

นายพันธุ์พัฒน์     

กัลยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

8

นายธงชัย  

ฟองไววุฒิ

ผู้แทนผู้ปกครอง.

9

นางสาวอุทุมพร    

พจนวิชัย

ผู้แทนครู.

10

นายชัยยันต์  

จันทรปารยะ

ผู้แทนศิษย์เก่า.

11

นาวาอากาศโทชัยวัฒน์  

วารีสะอาด  

ผู้แทนองค์กรชุมชน.

12

นายสมบูรณ์  

ม่วงกล่ำ

ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น.

13

พระมหาพุทธิเมธ   

สนฺตวาโจ

ผู้แทนพระภิกษุ.

14

นายสุวัฒน์  

เฮี้ยนชาศรี

ผู้แทนองค์กรศาสนา

15

ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์  เจริญฤทธิ์วัฒนา

ผู้บริหารสถานศึกษาและเลขานุการ.