คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

( พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 )

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

พลอากาศเอก สมชัย   

พละพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการ.

2

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  

พ่วงสมจิตร์      

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

3

นายจารึก   

ไพบูลย์ศรีนครา

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

4

นางกานดา   

แสงมณี

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

5

นายวรรณศักดิ์  

รุ่งโรจน์วณิชย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

6

นายสมเกียรติ    

ทิพยทัศน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

7

พลโท ดร.พิทักษ์   

เกียรติพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ.

8

ผศ. ดร. สมศักดิ์

สิริโปราณานนท์

ผู้แทนผู้ปกครอง.

9

นางอังคเรศ   

อิทธิปาทานันท์

ผู้แทนครู.

10

นาวาอากาศโท ชัยวัฒน์

วารีสอาด

ผู้แทนศิษย์เก่า.

11

ดาบตำรวจ ปฏิภาณ  

ทั้งสุข

ผู้แทนองค์กรชุมชน.

12

นายณัฐพงษ์ 

มีโภคกิจ

ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น.

13

พระกฤษฎา   

สุทฺธิมโน

ผู้แทนพระภิกษุ.

14

พระมหาพุทธิเมธ  

สนฺตวาโจ

ผู้แทนพระภิกษุ.

15

นายสมเกียรติ 

ผ่องจิต

ผู้บริหารสถานศึกษาและเลขานุการ.