Wat Nuannoradit School

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
ประกาศ รหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1424
ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1572
แนวทางการเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1326
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1698
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1933
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบและแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1674
ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1421
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1606
แบบปักชุดนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 3862
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 2404
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติและประเภทความสามารถพิเศษ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1568
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ(ฉบับที่ 2) 30เม.ย.64 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1697
การเข้าห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1833
เข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ ND Library Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 3278
ประกาศรายชื่อห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 2199
ND Library ห้องสมุดออน์ไลน์ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1703
แนวทางการการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1509
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1456
แนวทางการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1483
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (วันที่ 22-26 มีนาคม 2564)) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1416