ประกาศ เรื่อง แจ้งแนวปฎิบัติและดำเนินการของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

เรื่อง แจ้งแนวปฎิบัติและดำเนินการของโรงเรียน

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2