กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา