การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 🔈โปรดอ่านประกาศอย่างละเอียด 1.ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนลงชื่อยินยอมให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 📂วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564