ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์