จุดมุ่งหมาย

1.เพื่อให้นักเรียนสามารถทราบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนทราบแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3 .เพื่อให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักหารายได้ระหว่างเรียน
5. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในการศึกษาต่อด้านทุนการศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การจัดกิจกรรมแนะแนว

1.กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประสารงานกับหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
2.กิจกรรมการให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการปรับตัว ฯลฯ
3.กิจกรรมการสรเทศโดยจัดให้มีวันแนะแนวศึกษาต่อและประกอบอาชีพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนละ 1 ครั้ง และให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อสถานศึกษาต่างๆจัดกิจกรรมพี่สู่น้อง หรือพี่พบน้อง ฯลฯ
4.กิจกรรมการจัดวางตัวบุคคลโดยช่วยเหลือนักเรียนด้านการเลือกโครงสร้างการเรียนการสอบตรง สอบโควตา การหางานทำ จัดทำกิจกรรมสอบ Pre-Entrance สอบชิงทุนการศึกษาต่อระดับปวช. และปริญญาตรี ฯลฯ
5.กิจกรรมติดตามผลการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านต่างๆการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ การมีงานทำ ฯลฯ
6.กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม โฮมรูม ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการสอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5

ทุนการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษา 5 ประเภท

1.ทุนเรียนดีเยี่ยม จัดเยี่ยม จัดสรรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น ม.2,ม.3 ม.5 และ ม.6 ใน 3 อันดับแรก
2.ทุนเปี่ยมคุณธรรม จัดสรรให้นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับชั้นม.ต้น 5 คน และ ม.ปลาย 5 คน
3.ทุนดำรงไทย จัดสรรให้นักเรียนให้นักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นในการอนุรักษ์ศิลปวัตนธรรมไทยด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จำนวล 10 คน
4.ทุนอนุรักษ์นวลนรดิศ จัดสรรให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านการเรียนดีเด่นตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศโดยไม่ไปสอบเรียนต่อสถานศึกษาอื่น
5.ทุนขาดแคลน จัดสรรให้นักเรียนที่มีฐานะขาดแคลน และความประพฤติ

ทุนการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การขอทุนการศึกษา

1.ขอใบสมัครที่ห้องแนะแนว บริเวณ 1 และ บริเวณ 2 2.ยื่นใบสมัครขอทุนได้ตลอดปี แต่พิจารณาทุนโรงเรียนภายใน 30 มิถุนายนของทุกปี เพื่อแจกทุนการศึกษาในวันเกิดโรงเรียน วันที่ 9 สิงหาคม ทุกปี ส่วนที่ขอทุนภายหลังจะเก็บไว้ขอทุนภายนอกหรือทุนการศึกษาในปีถัดไป
2.ใบสมัครขอทุนต้องกรอกใบสมัครและหลักฐานให้ครบถ้วน จึงจะพิจารณา
3.นักเรียนที่เคยได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาต้องยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษาใหม่ทุกปี

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

1.ติดต่อขอรับใบสมัครกู้ยืมเงินได้ที่ห้องแนะแนว ชั้น 3 บริเวณ 2
2.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการขอกู้ยืมครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

1.เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.รายได้ของบิดา มารดา รวมกันไม่เกิน 120000 ต่อปี
3.มีสัญชาติไทย
4.ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำระหว่างการศึกษา
5.มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี

ข่าวจากฝ่ายแนะแนว
 
- การคิดคะแนนในการคัดเลือก (Admissions) ปีการศึกษา 2554 คลิกอ่านรายละเอียด (Up 24 กพ.54)
- ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนทุน โ ครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ คนแรกของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
นางสาวธนัสชา ตันสกุล ชั้น ม.๔/๔ คลิกอ่านรายละเอียด
 

-สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องยาก ?

ธนา.JPG

นายธนา ภัทรภาษิต ม.6/1
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักเรียนทุนมูลนิธิดำรง ชัยธรรม)

การตั้งเป้าหมายในชีวิต
ขอให้น้อง ๆ มุ่งมั่นตั้งใจ อย่ายอมแพ้ อย่าย่อท้อ “อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้” หากไม่ลองพยายามดูซักครั้งเราก็จะไม่รู้ ขอให้น้อง ๆ เลือกอาชีพ คณะ ทางเดินชีวิตของน้อง ๆ ด้วยจิตใจที่แท้จริงของน้อง ๆ อย่าเชื่อคำล่ำลือ “ขอให้คิดดี ๆ เลือกสิ่งที่ใช่มากที่สุด” ขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จ

สุเมธ.jpg

นายสุเมธ โก๊เจริญ ม.6/1
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทาง วิธีการในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ควรเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ ค้นพบตัวเองให้ได้ว่าอยากเป็นอะไร อยากเรียนอะไรต้องใช้วิชาอะไรบ้าง วางแผนอ่านหนังสือโดยเฉพาะ การสอบ gat pat ต้องเตรียมตัวรู้ตัวตั้งแต้ขึ้น ม.ปลาย หรือเตรียมตัวตั้งแต่ ม.ต้น ก็จะดีมากแต่ถ้ายังไม่มั่นใจว่าอยากเป็นอะไรกันแน่ก็ให้ศึกษาตนเองให้ดีก่อน พึงระลึกไว้ว่าสิ่งที่เราเรียน มันจะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิต อาจมีผ่อนคลายและทำกิจกรรมบ้างตามความเหมาะสม

 

วริศรา.jpg

นางสาววริศรา เจิมจิตรผ่อง ม.6/1
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หลักการอ่านหนังสือที่ได้ประโยชน์สูงสุด
อย่าตะลุยอ่านช่วงใกล้สอบ อาจจะดีในบางคน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ผล ควรทยอยอ่านตั้งแต่ตอนนี้ช่วงที่ว่าง ๆ ก็เอาหนังสือขึ้นมาอ่าน เอาโจทย์มาฝึกทำ น้อง ม.6 มาอ่านตอนนี้อาจช้าไปบ้างแต่ก็ดีกว่าไม่อ่านเลย น้องที่ยังสนใจเรื่องบันเทิงอยู่ ควรเอาอนาคตมาก่อน ไม่ต้องกลัวตามเทรนไม่ทัน เพราะถ้าเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่มีเวลามาตามเรื่องพวกนั้น จะเรียนหนัก กิจกรรมเยอะ ไม่มีเวลาจริง ๆ เวลาอ่านหนังสือก็ควรจดโน๊ตย่อไว้เวลากลับมาอ่านอีกรอบจะได้อ่านที่สรุปไว้ ไม่ต้องไปอ่านหนังสือหนา ๆ อีก

คลิกเข้าดูคำแนะนำทั้งหมด จากรุ่นพี่ ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ที่เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ