นโยบายและเป้าหมาย

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นโยบายโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 

1.สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ ในรูปแบบที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

2.ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมท้องถื่นและผู้เรียน

 

3ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ระดับนานาชาติ

 

4.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพราะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล

 

5.ส่งเสริมสนับสนุนการนำการทดสอบ O-NET การประเมินของ PISA และ ระบบการทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

 

6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ที่พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจสติปัญญา เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย

 

7.ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม

 

8.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความลํ้าหย้าทางความคิด และมีความตระหนักในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

 

9.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ เป็นผู้เห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 

11. ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

12.ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 

13.สนับสนุนให้มีการแนะแนวผู้เรียน ให้มีแรงจูงใจในการเรียนเพื่อการเรียนต่อและมีอาชีพสุจริต เพื่อความมั่นคงในชีวิต ด้วยผู้แนะแนวที่หลากหลาย เช่น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

14.สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

15.ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้วยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือกให้มีความเหมาะสมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและยังคงระดับคุณภาพตามาตรฐาน

 

16.ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

17.ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้เป็นสังคมแห่งความรู้

 

18.ส่งเสริมการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนพัฒนาสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

19.ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ

 

20.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีเอกลักษณ์ที่สะท้อนความโดดเด่นตามบริบทของสถานศึกษา

 

21.ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

 

22.ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ

 

23.ส่งเสริมให้ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งผลิตผลงานจากการจัดการความรู้และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างสถานศึกษา

 

24.ส่งเสริมให้ครูนำประสบการณ์จกาการสอนมาสร้างสรรค์ห้องเรียนและแหล่วงเรียนรู้คุณภาพในสถานศึกษา

 

25.ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

 

26.มีระบบที่มีคุณภาพสำหรับการส่งเสริมด้านงบประมาณ/รายได้/ความมั่นคงในวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ

 

27.ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูให้มีวิทยฐานะและส่งเสริมให้ครูได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น

 

28.ส่งเสริมการตั้งกองทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่เรียนดี


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรายชื่อและรหัสนักเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2563
 - เลขที่ รหัสนักเรียนใหม่ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดคลิกที่นี่   

 - เลขที่ รหัสนักเรียนใหม่ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดคลิกที่นี่ 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่ ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่ ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่ ประกาศวันที่ 8 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่ ประกาศวันที่ 8 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่าง)  ประกาศวันที่ 8 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กำหนดการรับหนังสือเรียน และเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพืเศษ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่  ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดประกาศโรงเรียน กำหนดการต่างๆ คลิกที่นี่

ขอให้นักเรียนอ่านแนวทางการจัดสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดนวลนรดิศอย่างเคร่งคัด
และอย่าลืมสวมหน้ากาก+เว้นระยะห่างทางสังคม ในวันที่ดำเนินการสอบ

ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ คลิกที่นี่

         -บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.1 รายละเอียดคลิกที่นี่

         -บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.1 ความสามารถพิเศษ รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 วิชาพื้นฐาน รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 ความสามารถพิเศษ รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 เพิ่มเติม จีน รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 เพิ่มเติม ญี่ปุ่น รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 เพิ่มเติม วิทย์ รายละเอียดคลิกที่นี่

 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนใหม่(เฉพาะม.2/3-2/10) ประจำปีการศึกษา 2563
และให้นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ห้องเพื่อรับฟังชี้แจงการเรียนออนไลน์ โดยจะมี QRCode ในใบรายชื่อนักเรยน ด้านขวา-บน
 ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานทะเบียน-วัดผล) รับสมัคร 7-13 เมษายน 2563

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร(ปพ.2) ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 3 มีนาคม 2563 

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดภาคเรียนและประกาศผลการเรียนทางออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 3 มีนาคม 2563 

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 3 มีนาคม 2563 


 

 


  

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 003-2559-2560.pdf Download Details
 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 002-2559-2560.pdf Download Details
 
นวัตกรรมการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ค32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 004-2559-2560.pdf Download Details
 
 
 
 
 

Login Form (กรุณาใส่รหัสUsername และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ)

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

Username :: รหัสแฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) ที่ครูกรอกคะแนนแต่ละท่าน , Password :: ตามที่แจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน หรือหากท่านลืมสามารถติดต่อได้ที่ครูสุธี

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.