พิมพ์
หมวด: เกี่ยวกับโรงเรียน
ฮิต: 7592

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์

 

วิชาการลํ้าเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

 

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

 

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

 

3.พัฒนาครูและบุคลากรอื่นภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาระบบที่มีคุณภาพสำหรับการส่งเสริมด้านงบประมาณ รายได้ และความมั่นคงในวิชาชีพครู

 

เป้าประสงค์

 

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานของสากล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้

 

1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

 

2.มีระบบบริหารจัดการที่เน้นสถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

3.ครูและบุคลากรอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์

 

4.มีระบบที่มีคุณภาพสำหรับการส่งเสริมด้านงบประมาณ/รายได้/ความมั่นคงในวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ