พิมพ์
หมวดหลัก: คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวด: ผู้บริหารและคณาจารย์
ฮิต: 5485

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 


ผู้ควบคุม

พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชต)


ผู้ควบคุม


2433-2437


ครูใหญ่

หลวงสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง โกมลวิศ)


ครูใหญ่


2437-2454


พระสอนถูกระบอบ (เรือง หิญชีระนันท์)


ครูใหญ่


2454-2462


ขุนการุญสิกขพันธ์ (บุญนาค พฤกษาชีวะ)


ครูใหญ่


2462-2479


นายเพี้ยน บัวแย้มเจริญ


ครูใหญ่


2479-2484


ขุนปราศรัยจรรยา (สอน กัลปพันธุ์)


ครูใหญ่


2484-2488


นายโชค สุคันธวนิช


ครูใหญ่


2488-2490


อาจารย์ใหญ่

นายสำเนียง ตีระวนิช


อาจารย์ใหญ่


2490-2496


นายถวิล สุริยนต์


อาจารย์ใหญ่


2496-2501


นายเดช เดชกุญชร


อาจารย์ใหญ่


2501-2506


นายทองสุก เกตุโรจน์


อาจารย์ใหญ่


2506-2507


นายทองหยิบ วิจิตรสุข


อาจารย์ใหญ่


2507-2515


นายชาลี ถาวรานุรักษ์


อาจารย์ใหญ่


2515-2518


ผู้อำนวยการ

นายธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2518-2522


นายเทพ เที่ยงตรง


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2522-2525


นายจรรยา มานิตกุล


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2525-2529


นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2529-2531


นายสุชาติ ไชยมะโน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2531-2533


นายเจริญ ทั่งทอง


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2533-2540


นายประเสริฐ อหิงสโก


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2540-2544


นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2544-2545


นายพนัส พัฒนรัฐ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2545-2548


นายประเสริญ ถาวรชัยสิทธิ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2548-2550


นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2550-2553


นายอำนวย พลชัย


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2553-2555


นายประเสริฐ ผุดผ่อง


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2555-2557


นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2557-2559


นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง


ผู้อำนวยการโรงเรียน


2559 - 2562