ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 

77 ซอยเพชรเกษม 19 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูล

 

ชื่ออังกฤษ    :    Wat Nuannoradit School

อักษรย่อ    :    น.ด. (N.D.)

ประเภท   :    รัฐบาล

สังกัด   :    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สถาปนา   :    9 สิงหาคม พ.ศ. 2433 โดยพระสาสนานุรักษ์ (ทิม รฺตนโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร ได้จัดตั้งโรงเรียนวัดนวลนรดิศตามรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

รหัสโรงเรียน   :    00102201

ผู้อำนวยการโรงเรียน   :    นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง

สีประจำโรงเรียน   :    ม่วง-ตองอ่อน   

คำขวัญ   :    นวลจะงาม นามจะดี ก็ที่ศิษย์

เพลง   :    มาร์ชนวลนรดิศ

 


 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (Wat Nuannoradit School) อักษรย่อ (น.ด.) เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เดิมเป็นประเภทนักเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นประเภทสหศึกษา(ชาย-หญิง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณวัดนวลนรดิศ เลขที่ 77 ซอยเพชรเกษม 19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2433 เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนมีนักเรียน 9 คน พระเดชพระคุณพระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศเป็นผู้สอนและมีครูช่วยสอนอีก 2 คน คือครูหวาด และครูแก้ว ศาลิคุปต์ ใช้ศาลาการเปรียญและกุฏิวัดนวลนรดิศเป็นที่เรียน

 

วิสัยทัศน์

วิชาการล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล บนพื้นฐานพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

เรียนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ดำรงไทย

คำขวัญโรงเรียน

นวลจะงาม นามจะดี ก็ที่ศิษย์

อัตลักษณ์

ผู้นำทำความดี

เอกลักษณ์

โดดเด่นและเป็นหนึ่ง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบุนนาค

 

อาคารสถานที่ บริเวณ 1

พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา เป็นที่เรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 มีอาคารเรียน 3 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง และห้องน้ำนอกอาคารเรียน 2 หลัง

"อาคาร 1 (อาคารรัตนโชติ)"

- ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก บริเวณ 1

- ห้องปฏิบัติการศิลปะ

- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ห้องเรียนโครงการพิเศษ

- ห้องปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ธนาคารโรงเรียน

"อาคาร 2 (อาคารบุนนาค)"

- ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- ห้องแนะแนว

- โรงพลศึกษา

- สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน

- สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

- ห้องธุรการ

- ห้องการเงิน

"อาคาร 6 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)"

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3,4,5

- ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ

- ห้องเรียนสีเขียว

- ห้องศูนย์วิชาภาษาไทย

- ห้องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- สำนักงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

- สำนักงานโครงการอาหารกลางวัน

- ห้องศูนย์วิชาคณิตศาสตร์

- สำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

- สำนักงานสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ

- สำนักงานมูลนิธินวลนรดิศ

- ห้องพยาบาล


อาคารสถานที่ บริเวณ 2

พื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เป็นที่เรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ประกอบด้วยหอพระ 1 หลัง อาคารเรียน 2 หลัง ดังนี้ อาคารประกอบ 2 หลัง

"อาคาร 3 (อาคารเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล)"

"อาคาร 4 (อาคารธัมมานันโท)"

- ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก บริเวณ 2

- ห้องปฏิบัติการคหกรรม

- ศูนย์ภาษาและวรรณคดีไทย

- ตู้นิทรรศการ "ชุดวรรณคดีไทย"

- ห้องศูนย์วิชาภาษาไทย

- ห้องปฏิบัติการภาษาจีนและญี่ปุ่น

- ห้องเรียนโครงการพิเศษ

- ศูนย์อาเซียน

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

- ตู้นิทรรศการชุด "สัตว์ทะเล"

- ห้องศูนย์วิชาคณิตศาสตร์

- ตู้นิทรรศการชุด "The Civilization of Mathematics"

- ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา

- ห้องจริยธรรม

- ตู้นิทรรศการชุด "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

"อาคาร 5 (อาคาร 100 ปีนวลนรดิศ)"

"อาคาร 7 (อาคารกาญจนาภิเษก)"

"อาคาร 8 (อาคารเจริญ ทั่งทอง)"

- ห้องรัฐบาลไทย

- ห้องจริยธรรม

- สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

- สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

- ห้องพัสดุ

- ห้องแผนงาน

- ห้องพยาบาล

- ห้องแนะแนว

- ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2

อาคารประกอบ

- ศูนย์ท้องฟ้าจำลอง

 

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รฺตนโชต) 2433-2437
2 หลวงสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง โกมลวิศ) 2437-2454
3 พระสอนถูกระบอบ (เรือง หิญชีระนันท์) 2454-2462
4 ขุนการุญสิกขพันธ์ (บุญนาค พฤกษาชีวะ) 2462-2479
5 นายเพี้ยน บัวแย้มเจริญ 2479-2484
6 ขุนปราศรัยจรรยา (สอน กัลปพันธุ์) 2484-2488
7 นายโชค สุคันธวนิช 2488-2490
8 นายสำเนียง ตีระวนิช 2490-2496
9 นายถวิล สุริยนต์ 2496-2501
10 นายเดช เดชกุญชร 2501-2506
11 นายทองสุก เกตุโรจน์ 2506-2507
12 นายทองหยิบ วิจิตรสุข 2507-2515
13 นายชาลี ถาวรานุรักษ์ 2515-2518
14 นายธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์ 2518-2522
15 นายเทพ เที่ยงตรง 2522-2525
16 นายจรรยา มานิตกุล 2525-2529
17 นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ 2529-2531
18 นายสุชาติ ไชยมะโน 2531-2533
19 นายเจริญ ทั่งทอง 2533-2540
20 นายประเสริฐ อหิงสโก 2540-2544
21 นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก 2544-2545
22 นายพนัส พัฒนรัฐ 2545-2548
23 นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์ 2548-2550
24 นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข 2550-2552
25 นายอำนวย พลชัย 2552-2555
26 นายประเสริฐ ผุดผ่อง 2555-2557
27 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ 2557-2559
28 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง 2560 - ปัจจุบัน

 

พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี

พระยาสุนทรพิพิธ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พระพิบูลย์ไอศวรรย์ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา

หลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์ (แถม เพชรเกษม) อธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 7

หลวงดิฐการภักดี

อำมาตย์เอก พระเทพปัญญา

ขุนสุภัทรเวชวิจารณ์

ศาสตราจารย์ จำรัส เขมะจารุ องคมนตรี และอดีต ประธานศาลฎีกา

พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ อดีต ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของ ประเทศไทย, หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและอดีต ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่

พลเอก ธิติพงษ์ เจนนุวัตร อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม

พลโท อาณัติ สุภัทรพันธุ์ อดีตผู้บังคับบัญชากรมสรรพาวุธทหารบก

พลโท บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ที่ปรึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย

พลโท อำนวย ทองสุโชติ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พลโท วิเชียร จันทร์เพ็ญศรี

พลตรี สุจินต์ อารยะกุล อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

พลตรี นพ พุ่มหิรัญ อดีตผู้อำนวยการโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ผู้อำนวยการองค์การทอผ้า

พันเอก ดร. อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธาน สภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และอดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรี หลายกระทรวง

พันเอก (พิเศษ) สวัสดิ์ โสตถิโสภา

พันโท ทวีสิน รักกตัญญู อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการบริษัท ซิโน-ไทยฯ

พลอากาศเอกหลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) อดีตรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก สมพล บุรุษรัตนพันธุ์ อดีตเสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศเอก ไพโรจน์ เนตรศิริ

พลอากาศเอก อนันต์ ศรีมณฑล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด

พลอากาศเอก พิสิษฐ์ ศาลิคุปต อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

พลอากาศเอก เฟื่อง เฟื่องวุฒิราญ อดีตรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก สมชัย พละพงศ์ อดีตรองผบ.อากาศโยธิน

นาวาอากาศเอก เสน่ห์ สุภัทรพันธุ์

นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด

พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์ (เปล่ง พลสินธ์ สมิตเมฆ) อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก อุดม พุ่มหิรัญ อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ วังแก้ว เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท สนิท บัวสาย อดีตเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

พลเรือตรี โสภณ วัฒนมงคล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

นาวาเอก นอม สุภัทรพันธุ์ หก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พลตำรวจเอก วุฒิ พัวเวส ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจโท กิตติ เสริบุตร อดีตผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

พันตำรวจเอก เลื่อน กฤษณามระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้า พรรคเพื่อไทย อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย อดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคพลังประชาชน อดีต รองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) คนแรก และผู้อำนวยการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย คนสุดท้าย

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เสรี สุวรรณภานนท์ อดีตหัวหน้า พรรคประชาสันติ อดีต สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร อดีตสมาชิก สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539

ดร.กำจร เชาวรัตน์ อดีตวุฒิสมาชิกและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหลายสมัย

สมาน แสงมลิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประเสริฐ นาสกุล อดีตประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายเล็ก จินดาสงวน อดีตอธิบดีกรมชลประทาน

ชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม

วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติฯ

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.เจตน์ สุจริตกุล กรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

นายดำรงวุฒิ วิริยะ ผู้อำนวยการอาวุโสสนามบินสุโขทัย

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป (CIG)

พงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ฟอร์ท คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บุญชัย พัฒนปิยะทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.ชี.ดี.การพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขรรค์ชัย บุนปาน (ชื่อเล่น: ช้าง) 1 ในผู้ก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน, ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นักหนังสือพิมพ์, คอลัมนิสต์, นักเขียน รางวัลศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2548

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ล้อต๊อก (สวง ทรัพย์สำรวย) นักแสดงตลกและ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

วินัย บุญช่วย นามปากกา ศิลา โคมฉาย

สุจิตต์ วงษ์เทศ นามปากกา ทองเบิ้ม บ้านด่าน

สำราญ ทรัพย์นิรันดร์ เป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักจัดรายการวิทยุ เจ้าของนามปากกา หลวงเมือง

ศุ บุญเลี้ยง นามปากกา สมจุ้ย เจตนาน่าสนุก

ศักดา แซ่เอียว นักเขียนการ์ตูน ล้อการเมือง ประจำหน้า 3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สดใส รุ่งโพธิ์ทอง (วันชัย โรจนวิชัย)

ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ หรือที่นิยมเรียกว่า อาจารย์ยิ่งศักดิ์

เขตต์ ฐานทัพ นักแสดง

วิทยา วสุไกรไพศาล (อั๋น) นักแสดง

พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และอดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี

วนิดา เติมธนาภรณ์ (กิ๊บซี่) นักแสดง นักร้องผู้มีชื่อเสียง


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดืศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา  ประกาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ ประกาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และยามรักษาการ   2 ตำแหน่ง ประกาศวันที่ 7 กรกฎาคม 2563


 ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2563


 ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2563


 

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.