ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หมวดที่  ๔

\r\n

การเทียบโอนผลการเรียน

\r\n

 

\r\n

          ข้อ  ๒๐  การเทียบโอนผลการเรียน เป็นผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน  ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การเทียบโอนการเรียนดังนี้

\r\n

                    ๒๐.๑  การเทียบโอนผลการเรียน ให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕  คน

\r\n

                   ๒๐.๒  ผู้ขอเทียบโอน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนจึงดำเนินการเทียบโอน ผลการเรียนในภาคเรียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน

\r\n

                   ๒๐.๓  จำนวนรายวิชาที่จะรับเทียบโอน และอายุของผลการเรียนที่จะนำมาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้ว ผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน

\r\n

                   ๒๐.๔  การเทียบโอนผลการเรียน ให้นำรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนได้ และพิจารณาให้ระดับผลการเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน

\r\n

                   ๒๐.๕ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน

\r\n

 

\r\n

                   ๒๐.๖ กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่ เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักการ และแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดืศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา  ประกาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ ประกาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และยามรักษาการ   2 ตำแหน่ง ประกาศวันที่ 7 กรกฎาคม 2563


 ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2563


 ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2563


 

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.