พิมพ์
หมวด: หลักสูตรการเรียนรู้
ฮิต: 3616

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อ  ๑๙  การอนุมัติการจบหลักสูตร

\r\n

                   ๑๙.๑  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

\r\n

                   ๑๙.๑.๑  เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                             ๑๙.๑.๒  ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต

\r\n

                             ๑๙.๑.๓  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

๑๙.๑.๔  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนกำหนด  มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

๑๙.๑.๕  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตามที่โรงเรียนกำหนด  ผลการประเมิน ผ่าน

\r\n

                   ๑๙.๒  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจาณาอนุมัติ ให้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

\r\n

                             ๑๙.๒.๑  เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                            ๑๙.๒.๒  ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต    

\r\n

                            ๑๙.๒.๓  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

                            ๑๙.๒.๔  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน         

\r\n

                            ๑๙.๒.๕  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด  ผลการประเมินเป็น ผ่าน     

\r\n

 

\r\n

                   ๑๙.๓  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติผลการเรียน และการจบหลักสูตร