ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อ  ๑๙  การอนุมัติการจบหลักสูตร

\r\n

                   ๑๙.๑  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

\r\n

                   ๑๙.๑.๑  เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                             ๑๙.๑.๒  ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต

\r\n

                             ๑๙.๑.๓  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

๑๙.๑.๔  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนกำหนด  มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

๑๙.๑.๕  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตามที่โรงเรียนกำหนด  ผลการประเมิน ผ่าน

\r\n

                   ๑๙.๒  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจาณาอนุมัติ ให้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

\r\n

                             ๑๙.๒.๑  เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                            ๑๙.๒.๒  ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต    

\r\n

                            ๑๙.๒.๓  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

                            ๑๙.๒.๔  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน         

\r\n

                            ๑๙.๒.๕  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด  ผลการประเมินเป็น ผ่าน     

\r\n

 

\r\n

                   ๑๙.๓  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติผลการเรียน และการจบหลักสูตร


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดืศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา  ประกาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ ประกาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และยามรักษาการ   2 ตำแหน่ง ประกาศวันที่ 7 กรกฎาคม 2563


 ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2563


 ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2563


 

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.