พิมพ์
หมวด: หลักสูตรการเรียนรู้
ฮิต: 3729

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


\r\n

 

\r\n

ระเบียบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

\r\n

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)

\r\n

 

\r\n

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

\r\n

 

\r\n

         

\r\n

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และกำหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน และเป็นไปในแนวเดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

\r\n

          ข้อ  ๑  ระเบียบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑

\r\n

          ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

\r\n

          ข้อ  ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วซึ่งขัดแย้ง หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

\r\n

          ข้อ  ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๘

\r\n

          ข้อ  ๕  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

หมวดที่  ๑

\r\n

หลักการวัดและประเมินผลการเรียน

\r\n

 

\r\n

          ข้อ  ๖  ให้สถานศึกษามีหน้าที่วัดและประเมินผล ตัดสิน และอนุมัติผลการเรียนทุกระดับชั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องของเกณฑ์ และแนวดำเนินการวัดประเมินผลการเรียน

\r\n

          ข้อ  ๗  การวัดและประเมินผลการเรียน ต้องสอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ ที่กำหนดในหลักสูตร

\r\n

          ข้อ  ๘  การวัดและประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การวัดผลและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนปรับปรุงการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน

\r\n

          ข้อ  ๙  การวัดและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องดำเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชา และธรรมชาติของผู้เรียน

\r\n

          ข้อ  ๑๐  จัดให้มีการวัดและประเมินผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้

\r\n

                   ๑๐.๑   วัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

\r\n

                   ๑๐.๒  วัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในแต่ละระดับชั้นปี / ช่วงชั้น

\r\n

                   ๑๐.๓  วัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในแต่ละระดับชั้นปี / ช่วงชั้น

\r\n

                   ๑๐.๔  วัดและประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่กำหนดตามหลักสูตร

\r\n

          ข้อ  ๑๑  การวัดและประเมินผลต้องมีหลักฐานชัดเจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

\r\n

          ข้อ  ๑๒  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา และการศึกษาในรูปแบบต่างๆ

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

หมวดที่    ๒

\r\n

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน

\r\n

 

\r\n

          ข้อ  ๑๓  การวัดและประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ถือปฏิบัติดังนี้

\r\n

                   ๑๓.๑  ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา โดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้ และวิธีการวัดและประเมินผล  ก่อนจัดการเรียนรู้

\r\n

                   ๑๓.๒  ให้มีการวัดและประเมินผลก่อนการเรียนทุกรายวิชา

\r\n

                    ๑๓.๓   การวัดและประเมินผล  ต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ / คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

\r\n

                   ๑๓.๔  การวัดและประเมินผล ต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เป็นการวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง เน้นการปฏิบัติ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

\r\n

                   ๑๓.๕  ให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน  โดยดำเนินการใน  ๓  ส่วนดังนี้

\r\n

                            ๑๓.๕.๑  ให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ เพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียน และเพื่อเก็บคะแนนทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ใด  ให้ผู้สอนวินิจฉัยข้อบกพร่องของการเรียนรู้  และซ่อมเสริมจนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับตัวชี้วัด /  ผลการเรียนรู้  ข้อใดที่มีการซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์แล้ว ให้คะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในข้อนั้น ทั้งนี้ จะต้องได้รับการประเมินผ่านทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ มีเกณฑ์ และวิธีการเก็บคะแนนให้เป็นไปตามแผนการวัดและประเมินผล  ของแต่ละรายวิชาที่จัดทำไว้

\r\n

                            ๑๓.๕.๒  ให้โรงเรียนจัดให้มีการสอบกลางภาค ทุกรายวิชาทุกชั้นปี

\r\n

                            ๑๓.๕.๓   ในแต่ละรายวิชาต้องมีการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม  จริยธรรม   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ระบุไว้  โดยมีการประเมินตลอดทุกภาคเรียน  หากพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  ต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้มีการพัฒนาขึ้นจนผ่านเกณฑ์

\r\n

                   ๑๓.๖  ให้มีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน  เพื่อตรวจสอบการเรียนโดยวัดให้ครอบคลุมตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ที่สำคัญ

\r\n

                    ๑๓.๗  การตัดสินการเรียน  ให้นำคะแนนระหว่างภาคเรียน  รวมกับคะแนนปลายภาคเรียน     ตามอัตราส่วนที่กำหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

\r\n

                   ๑๓.๘  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  ดังนี้

\r\n

                             ๔        หมายถึง          ผลการเรียนดีเยี่ยม

\r\n

                             ๓.๕     หมายถึง          ผลการเรียนดีมาก

\r\n

                             ๓        หมายถึง          ผลการเรียนดี

\r\n

                             ๒.๕     หมายถึง          ผลการเรียนค่อนข้างดี

\r\n

                             ๒        หมายถึง          ผลการเรียนน่าพอใจ

\r\n

                             ๑.๕     หมายถึง          ผลการเรียนพอใช้

\r\n

                             ๑        หมายถึง          ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

\r\n

                             ๐        หมายถึง          ผลการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ

\r\n

                   ให้ใช้อักษร  แสดงผลการเรียนที่มีเงื่อนไขในแต่ละรายวิชา  ดังนี้

\r\n

                         มส   หมายถึง    ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา  และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน

\r\n

                            หมายถึง   รอการตัดสิน  และยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้  เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผล การเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน  ได้แก่  ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทำ  ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน   หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้

\r\n

          ข้อ  ๑๔  การวัดและประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้    

\r\n

                   ๑๔.๑  ให้ผู้สอนทุกรายวิชาเป็นผู้ประเมิน  ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                   ๑๔.๒  ให้มีการประเมินเป็นระยะ  เพื่อพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน  และผลประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียน    เพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์

\r\n

ดีเยี่ยม

\r\n

ดี

\r\n

ผ่าน

\r\n

ไม่ผ่าน

\r\n

          ข้อ  ๑๕  การวัดและประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้

\r\n

                   ๑๕.๑  ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นผู้วัดและประเมินผล  ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                   ๑๕.๒  ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน  ตามจุดประสงค์ของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน  และประเมินเมือสิ้นภาคเรียน  เพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์

\r\n

                   ๑๕.๓  ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลประเมิน  ดังนี้

\r\n

                                       ผ่าน

\r\n

                                       ไม่ผ่าน

\r\n

          ข้อ  ๑๖  การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้ถือปฏิบัติดังนี้

\r\n

                   ๑๖.๑  ให้ผู้สอนทุกรายวิชาเป็นผู้ประเมิน  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

\r\n

                   ๑๖.๒  ให้มีการประเมินเป็นระยะ  เพื่อพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน  และประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียนเพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์

\r\n

                   ๑๖.๓  ใช้ข้อความแสดงระดับผลการประเมิน  ดังนี้

\r\n

ดีเยี่ยม

\r\n

ดี

\r\n

ผ่าน

\r\n

ไม่ผ่าน

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

หมวดที่  ๓

\r\n

การตัดสินผลการเรียน

\r\n

 

\r\n

          ข้อ  ๑๗  การตัดสินผลการเรียน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้

\r\n

๑๗.๑  พิจารณาตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  พิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนได้หน่วยกิตเฉพาะผู้ได้ระดับผลการเรียน  ๑  ถึง  ๔  เท่านั้น  

\r\n

                   ๑๗.๒  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  และผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด /       ผลการเรียนรู้

\r\n

                   ๑๗.๔  วัดผลปลายภาคเรียนเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น  ยกเว้นในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐   และมีเหตุจำเป็น   ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนในการพิจารณาอนุญาต

\r\n

                   ๑๗.๕  ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น   และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าวัดผลปลายภาคเรียน  ให้ได้ผลการเรียน  มส

\r\n

                   ๑๗.๖  ผู้เรียนที่ไม่ได้รับการวัดผลปลายภาคเรียน   ยกเว้นกรณีข้อ  ๑๗.๔   ให้ได้ผลการเรียน 

\r\n

                   ๑๗.๗  ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบ  หรือทุจริตในงานที่ได้รับมอบหมาย  ในรายวิชาใดครั้งใดก็ตามให้ได้คะแนน  ๐  ในครั้งนั้น

\r\n

                   ๑๗.๘  การประเมินผลการร่วมกิจกรรม  พิจารณาเวลาที่ร่วมกิจกรรมครบร้อยละ  ๘๐  ของเวลาทั้งหมด  และผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็น  ผ่าน  ถ้าเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐  และ / หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมิน  ไม่ผ่าน

\r\n

                   ๑๗.๙  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประเมินโดยเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  ถ้าผ่านเกณฑ์ให้ได้ระดับผลการประเมินเป็น  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน หรือ  ไม่ผ่าน

\r\n

                   ๑๗.๑๐  การเลื่อนชั้น

\r\n

                         เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น  เมื่อมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

\r\n

                        ๑.  รายวิชาพื้นฐาน  และรายวิชาเพิ่มเติม  ได้รับการตัดสินผลการเรียนในระดับผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                        ๒.  ได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินในระดับผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

\r\n

                        ๓.  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น  ไม่ต่ำกว่า  ๑.๐๐

\r\n

          ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนา  และสอนซ่อนเสริมได้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้

\r\n

                   ๑๗.๑๑  การสอนซ่อมเสริม

\r\n

                   การสอนซ่อมเสริม  ให้ดำเนินการในกรณีต่อไปนี้

\r\n

                        ๑.  ผู้เรียนมีความรู้ / ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้สอนซ่อมเสริมปรับความรู้ / ทักษะพื้นฐาน

\r\n

                        ๒.  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการ  หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ในการประเมินผลระหว่างเรียน

\r\n

                        ๓.  ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน  ให้สอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว

\r\n

                  

\r\n

 

\r\n

๑๗.๑๒  การเรียนซ้ำชั้น

\r\n

                   ใน  ๑  ปีการศึกษา  ถ้าผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐, ร,  มผ  ในรายวิชารวมแล้วเกิน  ๗  วิชาหลังจากสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒  และเรียนซ้ำแล้ว ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้นของผู้เรียน  โดยมีคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ครูประจำวิชาที่ให้ผลการเรียน  ๐  หัวหน้าระดับชั้น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมีนายทะเบียน  เป็นกรรมการ  และเลขานุการ  และหัวหน้างานวัดผล   เป็นกรรมการ  และผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว  เห็นว่าจะทำให้เป็นปัญหาต่อการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ให้นำผลการพิจารณาเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน  ทั้งนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียนใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามเสนอ

\r\n

ข้อ  ๑๘  การเปลี่ยนระดับผลการเรียน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้

\r\n

                   ๑๘.๑  การเปลี่ยนระดับผลการเรียน 

\r\n

                   ให้โรงเรียนจัดสอนซ่อนเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนไม่ผ่าน  แล้วจึงจัดสอบแก้ตัว   และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป  ถ้าผู้เรียนยังไม่มาดำเนินการติดต่อขอแก้ตัวตามระยะเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด  หรือยังดำเนินการไม่เรียบร้อย  โดยมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน       การสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน   ถ้าสอบแก้ตัวแล้วยังได้ระดับผลการเรียน   อีก     ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำในรายวิชานั้น  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนให้เรียนซ้ำ 

\r\n

                   ๑๘.๒  การเปลี่ยนผลการเรียน แยกเป็น  ๒  กรณี  ดังนี้

\r\n

                              ๑๘.๒.๑  กรณีได้ผลการเรียน เพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ  ( ตั้งแต่ ๐-๔ )

\r\n

                              ๑๘.๒.๒  กรณีได้ผลการเรียน โดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วให้ได้ระดับผลการเรียน หรือ

\r\n

                   ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

                   ๑๘.๓  การเปลี่ยนผลการเรียน มส แยกเป็น  ๒  กรณีดังนี้

\r\n

                   ๑๘.๓.๑  กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน  มส   เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด  แต่มีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ให้โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนเพิ่มเติม  โดยใช้  ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม  หรือเวลาว่าง  หรือวันหยุด  หรือมอบหมายงานให้ศึกษาด้วยตนเอง  จนมีเวลาเรียนครบร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด   แล้วจึงสอบให้เป็นกรณีพิเศษ   ผลการสอบแก้ตัว   มส   ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน    หากได้ผลการเรียน    ให้ดำเนินการแก้ ตามระเบียบนี้

\r\n

                   การแก้  มส  ในกรณีนี้  ให้ดำเนินการได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป   โดยต้องดำเนินการครั้งที่ ๑  ให้เสร็จสิ้นภายใน  ๑  เดือน  หลังจากเปิดภาคเรียน    ถ้าผู้เรียนยังไม่ดำเนินการติดต่อขอแก้ตัวระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด หรือดำเนินการไม่เรียบร้อยโดยมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

                   ๑๘.๓.๒  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน มส เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำในรายวิชานั้น   ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน  ให้เรียนซ้ำในรายวิชานั้น  หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในหลักฐานแสดงผลการเรียนด้วยว่า  เรียนแทนรายวิชาใด

\r\n

                   ๑๘.๔  การเรียนซ้ำให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่จะกำหนดช่วงเวลาในการเรียนซ้ำให้เหมาะสม  และต้องประเมินผลการเรียนตามที่ระเบียบกำหนดไว้

\r\n

                   การเรียนซ้ำจะได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  ๑๓.๘

\r\n

                   ๑๘.๕  การเปลี่ยนผลการเรียน  มผ  เป็น   ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริม  เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผลการประเมินเป็น     ระยะเวลาในการแก้  มผ   ให้ดำเนินการได้ไม่เกิน ๒   ครั้ง    ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป   ถ้าผู้เรียนยังไม่มาดำเนินการติดต่อขอแก้ตัวตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด  หรือดำเนินการไม่เรียบร้อยโดยมีเหตุผลสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

              ข้อ  ๑๙  การอนุมัติการจบหลักสูตร

\r\n

                   ๑๙.๑  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

\r\n

                   ๑๙.๑.๑  เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                             ๑๙.๑.๒  ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต

\r\n

                             ๑๙.๑.๓  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

๑๙.๑.๔  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนกำหนด  มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

๑๙.๑.๕  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตามที่โรงเรียนกำหนด  ผลการประเมิน ผ่าน

\r\n

                   ๑๙.๒  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจาณาอนุมัติ ให้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

\r\n

                             ๑๙.๒.๑  เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                            ๑๙.๒.๒  ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต    

\r\n

                            ๑๙.๒.๓  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

                            ๑๙.๒.๔  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน         

\r\n

                            ๑๙.๒.๕  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด  ผลการประเมินเป็น ผ่าน     

\r\n

                   ๑๙.๓  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติผลการเรียน และการจบหลักสูตร

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

หมวดที่  ๔

\r\n

การเทียบโอนผลการเรียน

\r\n

 

\r\n

          ข้อ  ๒๐  การเทียบโอนผลการเรียน เป็นผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน  ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การเทียบโอนการเรียนดังนี้

\r\n

                    ๒๐.๑  การเทียบโอนผลการเรียน ให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕  คน

\r\n

                   ๒๐.๒  ผู้ขอเทียบโอน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนจึงดำเนินการเทียบโอน ผลการเรียนในภาคเรียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน

\r\n

                   ๒๐.๓  จำนวนรายวิชาที่จะรับเทียบโอน และอายุของผลการเรียนที่จะนำมาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้ว ผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน

\r\n

                   ๒๐.๔  การเทียบโอนผลการเรียน ให้นำรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนได้ และพิจารณาให้ระดับผลการเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน

\r\n

                   ๒๐.๕ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน

\r\n

                   ๒๐.๖ กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่ เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักการ และแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

                                                         หมวดที่  ๕                 

\r\n

หน้าที่ของโรงเรียน

\r\n

 

\r\n

          ข้อ  ๒๑  ให้โรงเรียนจัดให้มีเอกสารประเมินผลการเรียนต่างๆ  ดังนี้

\r\n

                     ๒๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ.๑)

\r\n

                     ๒๑.๒  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ใบประกาศนียบัตร)  (ปพ.๒)

\r\n

                     ๒๑.๓  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)

\r\n

                     ๒๑.๔  แบบแสดงบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ปพ.๕)

\r\n

                     ๒๑.๕  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.๖)

\r\n

                     ๒๑.๖  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.๗)

\r\n

                     ๒๑.๗  ระเบียนสะสม  (ปพ.๘)

\r\n

          ข้อ  ๒๒  ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้ใช้ควบคู่กับคำอธิบายระเบียบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช  ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

หมวดที่  ๖

\r\n

บทเฉพาะกาล

\r\n

 

\r\n

          ข้อ  ๒๓  ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  ๒๕๒๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๓๓)  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช  ๒๕๒๔  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๓๓)  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  ซึ่งควรจะจบหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๑  หรือก่อนปีการศึกษา  ๒๕๕๑  แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามกำหนด ให้ใช้ระเบียบนี้

\r\n

 

\r\n


          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n