พิมพ์
หมวดหลัก: คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวด: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ฮิต: 829

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิทยฐานะ  :: -
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::   ปริญญาตรี
ปริญญาตรี  ::   วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ::

  วิชาชีพครู  มรถ.ธนบุรี

E-Mail  ::   krunarongsak0429This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์การเรียนรู้  ::   -

\r\n