พิมพ์
หมวดหลัก: คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวด: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฮิต: 986

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
วิทยฐานะ  ::  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี
ปริญญาตรี  ::  ครุศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท  :: -
E-Mail  ::  -
เว็ปไซต์การเรียนรู้  ::  -