พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมแบบพิเศษ และ กล่าวเปิดมหกรรม นวลนรดิศวิชาการ ไทยแลนด์ ๔.๐
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมแบบพิเศษ และ กล่าวเปิดมหกรรม นวลนรดิศวิชาการ ไทยแลนด์ ๔.๐
ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”
ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ศึกษาดูงาน และลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศออสเตรเลีย
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา และการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ทรงพระเจริญ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย

จำนวน  5 อัตรา

 

รับสมัครระหว่างวันที่5 - 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

พิจารณา  วันที่ 25เมษายน2560

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเป็นยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

**********************************

1.       เพศชาย  มีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี  มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

2.       มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หากผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.       มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก  เพราะประพฤติตัวไม่ดี

4.       ไม่เคยกระทำความผิดทางอาญา และต้องคำพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก

5.       ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งประวัติไปตรวจสอบ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6.       มีบุคลิกภาพ รูปร่าง ท่าทางเหมาะสมที่จะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย ไม่อ้วน มีความคล่องแคล่ว ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7.       ต้องมีผู้รับรองความประพฤติ และต้องมีผู้ค้ำประกันเข้าทำงาน

8.       ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เป็นกำลังพลกำลังสำรองรักษาดินแดน (รด.)

9.       มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความพร้อม และรักในการบริการ มีความอดทน เข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดี และมีปฏิภาณไหวพริบ

10.   ไม่เป็นผู้เสพหรือเคยเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เล่นการพนัน และโรคที่สังคมรังเกียจ พร้อมทั้งต้องมีใบรับรองแพทย์

 

-หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1.       สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

3.       รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 4 รูป

4.       สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน(สด.8) จำนวน 1 ชุด

5.       ใบรับรองแพทย์

 

หมายเหตุ บุคคลค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยทั่วไป

1.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนดให้ ห้ามละทิ้งหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร

2.       จะละจุดที่รับผิดชอบก่อนที่มีผู้มารับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้มารับเวรก่อนจึงจะออกไปจากสถานที่ได้

3.       จะต้องมาเข้าเวรประจำจุดพร้อมปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเข้าเวร 15 นาที เพื่อรับมอบงาน

4.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนายจ้างโดยเคร่งครัด

5.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ทุกรูปแบบ

6.       ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากต้องการติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ต้องแลกบัตรที่ทางราชการออกให้ กับบัตรผู้มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งบันทึกเหตุการณ์ เวลา เข้า-ออก และให้จอดรถในบริเวณที่จอดสำหรับผู้มาติดต่อราชการเท่านั้น

7.       ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่ราชการ

8.       ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือก่อนเข้ารับหน้าที่

9.       ห้ามละเลยการตรวจค้นสำหรับจุดหรือบุคคลที่น่าสงสัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในโรงเรียนได้

10.   ให้เปิดประตูตามเวลาที่กำหนดดังนี้

ประตู 1 และประตู 3 บริเวณ 2 ประบริเวณ 1

วันจันทร์ - วันศุกร์

เปิด 05.00 น.

ปิด 07.50 น.

ปิดและล็อก 20.30 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิด 06.00 น.

ปิด 09.00 น.

ปิดและล็อก 20.30 น.

ประตู 4 บริเวณ 2

วันจันทร์ - วันศุกร์

เปิด 06.00 น.

ปิด 08.45 น.

ปิดและล็อก 18.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิด 06.00 น.

ปิด 08.45 น.

ปิดและล็อก 18.00 น.

 

***หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลา จะได้รับการแจ้งจากหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย***

11.   มีหน้าที่เปิด – ปิดอาคาร ตามเวลาที่กำหนดดังนี้

           

เวลาเปิด

เวลาปิด

จันทร์ – ศุกร์

06.00 น.

17.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

-

ในกรณีที่มีการใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบให้เปิด – ปิดอาคารตามวันปกติ

 

 

       

12.   ต้องช่วยครูเวรประจำวันในการตรวจระเบียบนักเรียน และหลังจากเวลา 08.30 น. ต้องกักนักเรียน

มาสายเพื่อบันทึกตัดแต้มความประพฤติก่อนนำส่งห้องปกครองต่อไป

13.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน เมื่อสิ้นสุดภารกิจต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทันที

 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา
 
 
accordion menu joomla

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

This is a bridge
This bridge is very long

จำนวนผู้เยี่ยมชมล่าสุด

334201
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
369
1132
369
326992
17418
44418
334201
Your IP: 54.227.51.103
2017-12-17 09:04

 

 

 

 

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. หนังสือราชการ/คำสั่ง
  3. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  4. เอกสารสำหรับนักเรียน
next
prev

พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEAM Workshop โดย Mr.Kent Poulton (Advanced Skill Teacher LAUNCESTON , Australia) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.๕ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ร่วมสืบสานประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุ วัดนางชี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมสืบสานประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาพ : งานสัมพันธ์ชุมชน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ม.ปลาย การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเรียนวัดนวลนรดิศ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเรียนวัดนวลนรดิศ ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมแบบพิเศษ และ กล่าวเปิดมหกรรมวิชาการ Thailand ๔.๐ ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยมีนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่างๆ และนักเรียนให้การต้อนรับ ตลอดจนนำเสนอผลงานของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ งานนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ จัดส่งนักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่12 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ... นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ติดตามตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนวลนรดิศ นายเจริญ ทั่งทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ และคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงเรียน อาทิ ท้องฟ้าจำลอง ห้องเรียนอัจฉริยะ(smart classroom) และการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิม เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ "เกษียณวารานุสรณ์ " ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
การแข่งขันกีฬา "นวลนรดิศ ๑๒๗ ปี" เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ๑๒๗ ปี ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
สัปดาห์หนังสือและวรรณกรรมครั้งที่ ๓๔ ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐


Welcome To www.nd.ac.th

 December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

อากาศวันนี้

Partly Cloudy

22°C

Bangkok

Partly Cloudy

Humidity: 55%

Wind: 28.97 km/h

  • 17 Dec 2017

    Mostly Sunny 28°C 21°C

  • 18 Dec 2017

    Sunny 26°C 17°C

Login Form (กรุณาใส่รหัสUsername และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ)

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

Username :: รหัสแฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) ที่ครูกรอกคะแนนแต่ละท่าน , Password :: ตามที่แจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน หรือหากท่านลืมสามารถติดต่อได้ที่ครูสุธี

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.