Black Ribbon

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”
ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ศึกษาดูงาน และลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศออสเตรเลีย
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา และการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ทรงพระเจริญ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย

จำนวน  5 อัตรา

 

รับสมัครระหว่างวันที่5 - 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

พิจารณา  วันที่ 25เมษายน2560

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเป็นยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

**********************************

1.       เพศชาย  มีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี  มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

2.       มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หากผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.       มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก  เพราะประพฤติตัวไม่ดี

4.       ไม่เคยกระทำความผิดทางอาญา และต้องคำพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก

5.       ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งประวัติไปตรวจสอบ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6.       มีบุคลิกภาพ รูปร่าง ท่าทางเหมาะสมที่จะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย ไม่อ้วน มีความคล่องแคล่ว ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7.       ต้องมีผู้รับรองความประพฤติ และต้องมีผู้ค้ำประกันเข้าทำงาน

8.       ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เป็นกำลังพลกำลังสำรองรักษาดินแดน (รด.)

9.       มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความพร้อม และรักในการบริการ มีความอดทน เข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดี และมีปฏิภาณไหวพริบ

10.   ไม่เป็นผู้เสพหรือเคยเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เล่นการพนัน และโรคที่สังคมรังเกียจ พร้อมทั้งต้องมีใบรับรองแพทย์

 

-หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1.       สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

3.       รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 4 รูป

4.       สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน(สด.8) จำนวน 1 ชุด

5.       ใบรับรองแพทย์

 

หมายเหตุ บุคคลค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยทั่วไป

1.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนดให้ ห้ามละทิ้งหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร

2.       จะละจุดที่รับผิดชอบก่อนที่มีผู้มารับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้มารับเวรก่อนจึงจะออกไปจากสถานที่ได้

3.       จะต้องมาเข้าเวรประจำจุดพร้อมปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเข้าเวร 15 นาที เพื่อรับมอบงาน

4.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนายจ้างโดยเคร่งครัด

5.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ทุกรูปแบบ

6.       ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากต้องการติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ต้องแลกบัตรที่ทางราชการออกให้ กับบัตรผู้มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งบันทึกเหตุการณ์ เวลา เข้า-ออก และให้จอดรถในบริเวณที่จอดสำหรับผู้มาติดต่อราชการเท่านั้น

7.       ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่ราชการ

8.       ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือก่อนเข้ารับหน้าที่

9.       ห้ามละเลยการตรวจค้นสำหรับจุดหรือบุคคลที่น่าสงสัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในโรงเรียนได้

10.   ให้เปิดประตูตามเวลาที่กำหนดดังนี้

ประตู 1 และประตู 3 บริเวณ 2 ประบริเวณ 1

วันจันทร์ - วันศุกร์

เปิด 05.00 น.

ปิด 07.50 น.

ปิดและล็อก 20.30 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิด 06.00 น.

ปิด 09.00 น.

ปิดและล็อก 20.30 น.

ประตู 4 บริเวณ 2

วันจันทร์ - วันศุกร์

เปิด 06.00 น.

ปิด 08.45 น.

ปิดและล็อก 18.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิด 06.00 น.

ปิด 08.45 น.

ปิดและล็อก 18.00 น.

 

***หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลา จะได้รับการแจ้งจากหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย***

11.   มีหน้าที่เปิด – ปิดอาคาร ตามเวลาที่กำหนดดังนี้

           

เวลาเปิด

เวลาปิด

จันทร์ – ศุกร์

06.00 น.

17.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

-

ในกรณีที่มีการใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบให้เปิด – ปิดอาคารตามวันปกติ

 

 

       

12.   ต้องช่วยครูเวรประจำวันในการตรวจระเบียบนักเรียน และหลังจากเวลา 08.30 น. ต้องกักนักเรียน

มาสายเพื่อบันทึกตัดแต้มความประพฤติก่อนนำส่งห้องปกครองต่อไป

13.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน เมื่อสิ้นสุดภารกิจต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทันที

 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา
 
 
accordion menu joomla

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

This is a bridge
This bridge is very long

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

จำนวนผู้เยี่ยมชมล่าสุด

254926
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
860
761
4156
245217
15489
17532
254926
Your IP: 54.80.236.48
2017-10-19 14:18
เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคคลากรการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. หนังสือราชการ/คำสั่ง
  3. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  4. เอกสารสำหรับนักเรียน
next
prev

พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ "เกษียณวารานุสรณ์ " ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
การแข่งขันกีฬา "นวลนรดิศ ๑๒๗ ปี" เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ๑๒๗ ปี ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
สัปดาห์หนังสือและวรรณกรรมครั้งที่ ๓๔ ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมแนะนำครูบรรจุใหม่ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
งานอนามัย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมกับสภากาชาดไทย ดำเนินโครงการทำความดี บริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประธานในพิธีโดยท่านผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การแสดงศูนย์ท้องฟ้าจำลอง และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์มากมาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
งานวันครบรอบการก่อตั้ง ๑๒๗ ปี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เชิดชูเกียรติ และมอบทุนการศึกษา วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ มูลนธินวลนรดิศ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ และเครือข่ายผู้ปกครองนวลนรดิศ
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๐ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประเภทกลุ่มเยาวชน “ชมรมคนดีศรีพุทธศาสน์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ร่วมสานต่อการอนุรักษ์ภาษาไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยท่านผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
โดยจัดพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


Welcome To www.nd.ac.th

 October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

อากาศวันนี้

Partly Cloudy

30°C

Bangkok

Partly Cloudy

Humidity: 65%

Wind: 6.44 km/h

  • 19 Oct 2017

    Partly Cloudy 31°C 23°C

  • 20 Oct 2017

    Thunderstorms 31°C 24°C

Login Form

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.