ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ร่วมแสดงพิธีเปิดงานวันเด็ก ปี 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมแบบพิเศษ และ กล่าวเปิดมหกรรม นวลนรดิศวิชาการ ไทยแลนด์ ๔.๐
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมแบบพิเศษ และ กล่าวเปิดมหกรรม นวลนรดิศวิชาการ ไทยแลนด์ ๔.๐
ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา และการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
\r\n
\r\n
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

จำนวน  5 อัตรา

\r\n

 

\r\n

รับสมัครระหว่างวันที่5 - 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

\r\n

พิจารณา  วันที่ 25เมษายน2560

\r\n

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเป็นยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

\r\n

**********************************

\r\n

1.       เพศชาย  มีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี  มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

\r\n

2.       มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หากผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

\r\n

3.       มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก  เพราะประพฤติตัวไม่ดี

\r\n

4.       ไม่เคยกระทำความผิดทางอาญา และต้องคำพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก

\r\n

5.       ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งประวัติไปตรวจสอบ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

\r\n

6.       มีบุคลิกภาพ รูปร่าง ท่าทางเหมาะสมที่จะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย ไม่อ้วน มีความคล่องแคล่ว ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

\r\n

7.       ต้องมีผู้รับรองความประพฤติ และต้องมีผู้ค้ำประกันเข้าทำงาน

\r\n

8.       ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เป็นกำลังพลกำลังสำรองรักษาดินแดน (รด.)

\r\n

9.       มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความพร้อม และรักในการบริการ มีความอดทน เข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดี และมีปฏิภาณไหวพริบ

\r\n

10.   ไม่เป็นผู้เสพหรือเคยเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เล่นการพนัน และโรคที่สังคมรังเกียจ พร้อมทั้งต้องมีใบรับรองแพทย์

\r\n

 

\r\n

-หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

\r\n

1.       สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

\r\n

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

\r\n

3.       รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 4 รูป

\r\n

4.       สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน(สด.8) จำนวน 1 ชุด

\r\n

5.       ใบรับรองแพทย์

\r\n

 

\r\n

หมายเหตุ บุคคลค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป

\r\n

 

\r\n

 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยทั่วไป

\r\n

1.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนดให้ ห้ามละทิ้งหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร

\r\n

2.       จะละจุดที่รับผิดชอบก่อนที่มีผู้มารับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้มารับเวรก่อนจึงจะออกไปจากสถานที่ได้

\r\n

3.       จะต้องมาเข้าเวรประจำจุดพร้อมปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเข้าเวร 15 นาที เพื่อรับมอบงาน

\r\n

4.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนายจ้างโดยเคร่งครัด

\r\n

5.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ทุกรูปแบบ

\r\n

6.       ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากต้องการติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ต้องแลกบัตรที่ทางราชการออกให้ กับบัตรผู้มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งบันทึกเหตุการณ์ เวลา เข้า-ออก และให้จอดรถในบริเวณที่จอดสำหรับผู้มาติดต่อราชการเท่านั้น

\r\n

7.       ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่ราชการ

\r\n

8.       ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือก่อนเข้ารับหน้าที่

\r\n

9.       ห้ามละเลยการตรวจค้นสำหรับจุดหรือบุคคลที่น่าสงสัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในโรงเรียนได้

\r\n

10.   ให้เปิดประตูตามเวลาที่กำหนดดังนี้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ประตู 1 และประตู 3 บริเวณ 2 ประบริเวณ 1

\r\n
\r\n

วันจันทร์ - วันศุกร์

\r\n
\r\n

เปิด 05.00 น.

\r\n
\r\n

ปิด 07.50 น.

\r\n
\r\n

ปิดและล็อก 20.30 น.

\r\n
\r\n

วันเสาร์-วันอาทิตย์

\r\n

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

\r\n
\r\n

เปิด 06.00 น.

\r\n
\r\n

ปิด 09.00 น.

\r\n
\r\n

ปิดและล็อก 20.30 น.

\r\n
\r\n

ประตู 4 บริเวณ 2

\r\n
\r\n

วันจันทร์ - วันศุกร์

\r\n
\r\n

เปิด 06.00 น.

\r\n
\r\n

ปิด 08.45 น.

\r\n
\r\n

ปิดและล็อก 18.00 น.

\r\n
\r\n

วันเสาร์-วันอาทิตย์

\r\n

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

\r\n
\r\n

เปิด 06.00 น.

\r\n
\r\n

ปิด 08.45 น.

\r\n
\r\n

ปิดและล็อก 18.00 น.

\r\n

 

\r\n
\r\n

***หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลา จะได้รับการแจ้งจากหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย***

\r\n

11.   มีหน้าที่เปิด – ปิดอาคาร ตามเวลาที่กำหนดดังนี้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

           

\r\n
\r\n

เวลาเปิด

\r\n
\r\n

เวลาปิด

\r\n
\r\n

จันทร์ – ศุกร์

\r\n
\r\n

06.00 น.

\r\n
\r\n

17.30 น.

\r\n
\r\n

เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

ในกรณีที่มีการใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบให้เปิด – ปิดอาคารตามวันปกติ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
    
\r\n

12.   ต้องช่วยครูเวรประจำวันในการตรวจระเบียบนักเรียน และหลังจากเวลา 08.30 น. ต้องกักนักเรียน

\r\n

มาสายเพื่อบันทึกตัดแต้มความประพฤติก่อนนำส่งห้องปกครองต่อไป

\r\n

13.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน เมื่อสิ้นสุดภารกิจต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทันที

\r\n
 
\r\n
 
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
 
\r\n
\r\n
accordion menu joomla

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

This is a bridge
This bridge is very long

จำนวนผู้เยี่ยมชมล่าสุด

588071
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
811
864
1675
576929
29456
72054
588071
Your IP: 54.80.183.100
2018-05-21 18:09

  

 

 

 

 

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. หนังสือราชการ/คำสั่ง
  3. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  4. เอกสารสำหรับนักเรียน
next
prev

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนวัดนวลนรดิศกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดนวลนรดิศดำเนินการสอนปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน๒๕๖๑ -๑พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการวางรากฐานองค์ความรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อหลังจากที่นักเรียนเรียนจบหลักสูตรปรับพื้นฐาน โรงเรียนได้ทดสอบองค์ความรู้ของนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชาที่นักเรียนได้ทำการเรียนในช่วงการเรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จาก Katangawan Central Elementary School และ GSC SPED Integrated School จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนวัดนวลนรดิศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ "สรงน้ำพระรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑" เพื่อเป็นการสืบสาน ดำรงรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เป็นการแสดงความเคารพแก่ครูอาวุโสและผู้ใหญ่ที่นับถือ ในวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
กิจกรรมอำลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมอำลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เป็นประธานในกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จำนวนมากร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๑
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดนวลนรดิศได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เผยแพร่วัฒนธรรมฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน จึงได้จัดกิจกรรรมเทศกาลตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE “ เปิดโลกทัศน์ นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ นวลนรดิศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ” ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมงานแถลงข่าว คืนสู่เหย้า “๑๒๘ ปี เพื่อนพ้อง น้องพี่ นวลนรดิศย้อนยุคสู่วันวาน” สมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ ร่วมกับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ด้วยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครองและจิตอาสาที่มีสุขภาพดีร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร
ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังร่วมกับโรงเรียนวัดนวลนรดิศได้จัดกิจกรรม "กอช. ต้นกล้าการออม" เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมเงิน รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการออมเงินของ กอช. ร่วมกับสถาบันทางการศึกษา โดยกิจกรรม "กอช. ต้นกล้าการออม" จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนาม บริเวณ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
รศ.ดร. กรวรรณ กฤตวรกาญจน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สร้างแฟ้มสะสมงานอย่างไร ให้ถูกใจ..ใช่เรา" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ภาพบรรยากาศ โครงการทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (Nuannoradit Pre - Entrance M.1-2018) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

\r\n


Welcome To www.nd.ac.th

 

 

 

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

อากาศวันนี้

Thunderstorms

30°C

Bangkok

Thunderstorms

Humidity: 70%

Wind: 17.70 km/h

  • 21 May 2018

    Thunderstorms 33°C 26°C

  • 22 May 2018

    Thunderstorms 31°C 26°C

Login Form (กรุณาใส่รหัสUsername และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ)

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

Username :: รหัสแฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) ที่ครูกรอกคะแนนแต่ละท่าน , Password :: ตามที่แจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน หรือหากท่านลืมสามารถติดต่อได้ที่ครูสุธี

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.