โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ม.4-6

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑-๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๒.๐ ๔๘๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๖.๐ ๒๔๐
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑   ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒   ๑.๐ ๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๓๐๑๐๑   ฟิสิกส์พื้นฐาน   ๑.๕ ๖๐ ส๓๑๑๐๔   สังคมศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ว๓๐๑๐๒ เคมีพื้นฐาน   ๑.๕ ๖๐ ส๓๑๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ว๓๐๑๐๔ ชีววิทยาพื้นฐาน ๑.๕ ๖๐ ส๓๑๑๐๖   พุทธศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐
ว๓๐๑๐๖ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๑.๕ ๖๐ พ๓๑๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๑   สังคมศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒   ศิลปะ  ๒   ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒   การงานอาชีพ  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๓   พุทธศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐ ๔๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐          
ศ๓๑๑๐๑   ศิลปะ  ๑   ๐.๕ ๒๐          
ง๓๑๑๐๑   การงานอาชีพ  ๑ ๐.๕ ๒๐          
อ๓๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐ ๔๐          
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๓.๕ ๑๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๘.๕ ๓๔๐
ค๓๑๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๓๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ ๖๐
พ๓๑๒๐๑    ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๒๐๑   ฟิสิกส์  ๑   ๒.๐ ๘๐
ง๓๑๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๒๒๑   เคมี  ๑   ๑.๕ ๖๐
ง๓๑๒๐๓   งานห้องสมุดและสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๒๔๑   ชีววิทยา  ๑   ๑.๕ ๖๐
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐
          พ๓๑๒๐๒   ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
          ง๓๑๒๐๒   คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ ๒๐
          อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๒ ๐.๕ ๒๐
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
       - ชุมนุม     ๒๐        - ชุมนุม     ๒๐
       - ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐        - ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
          -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*            -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๕ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๕ ๖๔๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑-๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๖.๕ ๒๖๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๓๐๐
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย  ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔   ๑.๐ ๖๐
ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๓๒๑๐๓   พุทธศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๖   พุทธศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๒๑๐๑   ศิลปะ ๓   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔   ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๑๐๑   การงานอาชีพ  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
                   
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๙.๕ ๓๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๙.๕ ๓๘๐
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๓๒๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕ ๖๐
ว๓๒๒๐๒   ฟิสิกส์ ๒   ๒.๐ ๘๐ ว๓๒๒๐๓   ฟิสิกส์ ๓   ๒.๐ ๘๐
ว๓๒๒๒๒   เคมี  ๒   ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๒๓   เคมี ๓   ๑.๕ ๖๐
ว๓๒๒๔๒   ชีววิทยา  ๒   ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๔๓   ชีววิทยา  ๓   ๑.๕ ๖๐
ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๒๐๑    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๒๐๒   คอมพิวเตอร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๐๑   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๒   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๔ ๐.๕ ๒๐
I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๓๒๒๐๒    การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
       - ชุมนุม     ๒๐        - ชุมนุม     ๒๐
       - ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐        - ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
          -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*            -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๐ ๗๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๗๔๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑-๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๕.๕ ๒๒๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๔.๐ ๑๖๐
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐
ส๓๓๑๐๑  พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๑๐๒   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๕   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖   ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐          
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๑๑.๐ ๔๔๐
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๖๐ ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐
ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์  ๔   ๒.๐ ๘๐ ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๖ ๑.๕ ๖๐
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔   ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์  ๕   ๒.๐ ๘๐
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา  ๔   ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๒๕ เคมี  ๕   ๑.๕ ๖๐
ส๓๓๒๐๑  สังคมเพื่อพัฒนา ๑   ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕   ๑.๕ ๖๐
ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๒ สังคมเพื่อพัฒนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๒๐๑ แอโรบิคแดนซ์ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒   เกม กับสมรรถภาพทางกาย ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์  ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๖ ๐.๕ ๒๐
          อ๓๓๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑.๐ ๔๐
          ส๓๓๒๐๕ สังคมเพื่อการศึกษาต่อ ๐.๕ ๒๐
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
       - ชุมนุม     ๒๐        - ชุมนุม     ๒๐
       - ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐        - ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
          -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์                -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
         IS3 นำเสนอผลงาน       ๑๐*           IS3 นำเสนอผลงาน   ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๕ ๖๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๖๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๕-๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑   ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒   ๑.๐ ๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๓๑๑๐๑ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐
ส๓๑๑๐๑   สังคมศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔   สังคมศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๓   พุทธศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๖   พุทธศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๑๑๐๑   ศิลปะ  ๑   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒   ศิลปะ  ๒   ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๑๐๑   การงานอาชีพ  ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒   การงานอาชีพ  ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๖.๕ ๒๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๕ ๓๐๐
ท๓๑๒๐๒ การเขียน ๑   ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐
ค๓๑๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ ๖๐
ส๓๑๒๐๑ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๒๐๒ เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๐ ๔๐
พ๓๑๒๐๑    ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๒๐๒   คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๒๐๓   งานห้องสมุดและสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๒๐๓   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๑ ๑.๐ ๔๐ พ๓๑๒๐๒   ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๒๐๕   การอ่าน ๑   ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๒ ๐.๕ ๒๐
          อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  ๒ ๑.๐ ๔๐
          อ๓๑๒๐๖ การอ่าน ๒   ๐.๕ ๒๐
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๕ ๖๔๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๕-๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๘.๐ ๓๒๐
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย  ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔   ๑.๐ ๔๐
ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐
ว๓๒๑๐๑  การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒ พลังงาน   ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๓๒๑๐๓   พุทธศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๖   พุทธศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๒๑๐๑   ศิลปะ ๓   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔   ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๑๐๑   การงานอาชีพ  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๕ ๓๐๐
ท๓๒๒๐๑ หลักภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒   ประวัติวรรณคดี ๑.๐ ๔๐
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๓๒๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕ ๖๐
ส๓๒๒๐๑   อาเซียนศึกษา ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๒๐๒ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ๑.๐ ๔๐
ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๒๐๑    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๒๐๒   คอมพิวเตอร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๐๑   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๒   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๐๓ การเขียน ๑   ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๒๐๔ การเขียน ๒   ๑.๐ ๔๐
I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๓๒๒๐๒    การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๕ ๖๘๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๕-๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๖.๕ ๒๖๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๕.๐ ๒๐๐
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐
ว๓๐๑๐๕ โลกดาราศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๒   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๑๐๑  พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖   ๐.๕ ๒๐
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๕   ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๑๐๒  ดวงดาวและโลกของเรา ๑.๐ ๔๐
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐          
รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๕ ๓๐๐
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๖ ๑.๕ ๖๐
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๕ ๖๐ ส๓๓๒๐๓  สังคมเพื่อพัฒนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๒๐๑  สังคมเพื่อพัฒนา ๑   ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๔ การเงินการคลังการธนาคาร ๑.๐ ๔๐
ส๓๓๒๐๒   โลกศึกษา   ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๒๐๕ สังคมเพื่อการศึกษาต่อ ๐.๕ ๒๐
ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒   เกม กับสมรรถภาพทางกาย ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๒๐๑ แอโรบิคแดนซ์ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๔  ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๒๐๓  ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ๑.๐ ๔๐
อ๓๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐
       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*        -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*
           IS3 นำเสนอผลงาน                    IS3 นำเสนอผลงาน        
รวมเวลาเรียนทั้งหมด     ๑๔.๐ ๖๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด     ๑๒.๕ ๕๖๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 

 

โครงสร้างหลักสูตรทวิศึกษา(ออกแบบ) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน     ๗.๐ ๒๘๐ รายวิชาพื้นฐาน     ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑   ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒   ๑.๐ ๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๓๑๑๐๑ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐
ส๓๑๑๐๑   สังคมศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔   สังคมศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๓   พุทธศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๖   พุทธศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๑๑๐๑   ศิลปะ  ๑   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒   ศิลปะ  ๒   ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๑๐๒   การงานอาชีพ  ๒ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๑   การงานอาชีพ  ๑ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
รายวิชาเพิ่มเติม     ๐.๕ ๓๒๖ รายวิชาเพิ่มเติม   ๑.๐ ๓๖๔
๒๓๐๐-๑๐๐๒ ความคิดสร้างสรรค์ ๑-๒-๒ ๓๖ ๒๓๐๐-๑๐๐๔ องค์ประกอบศิลป์ ๑-๓-๒ ๗๒
๒๓๐๐-๑๐๐๓ ศิลปนิยม   ๒-๐-๒ ๕๔ ๒๓๐๐-๑๐๐๗ การเขียนแบบทัศนียวิทยา ๑-๓-๒ ๗๒
๒๐๐๑-๑๐๐๕ การวาดเขียนพื้นฐาน ๑-๓-๒ ๗๒ ๒๐๐๑-๒๐๐๑ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๑-๒-๒ ๕๔
๒๓๐๒-๒๐๐๒ การใช้สีเพื่องานออกแบบ ๑-๓-๒ ๗๒ ๒๓๐๒-๒๐๐๑ การวาดเขียนเพื่องานออกแบบ ๑-๓-๒ ๗๒
๒๓๐๒-๒๐๐๒ การเขียนแบบเพื่องานออกแบบ ๑-๓-๒ ๗๒ ๒๓๐๒-๒๐๐๕ การออกแบบสร้างสรรค์ ๑-๒-๒ ๕๔
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟังพูด ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐
          อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟังพูด ๒ ๐.๕ ๒๐
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน       ๒๐       -   ชุมชน       ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๗*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๗.๕ ๖๖๖ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๘.๐ ๗๐๔
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรทวิศึกษา(ออกแบบ) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน     ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพื้นฐาน     ๘.๐ ๓๒๐
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย  ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔ ๑.๐ ๔๐
ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐
ว๓๒๑๐๑  การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒ พลังงาน   ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๓๒๑๐๓   พุทธศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๖   พุทธศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๒๑๐๑   ศิลปะ ๓   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔   ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๑๐๑   การงานอาชีพ  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม     ๑๑.๕ ๓๘๔ รายวิชาเพิ่มเติม   ๑๓.๐ ๓๘๒
๒๐๐๑-๑๐๐๑ ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ๒.๐ ๓๖ ๒๓๐๐-๑๐๐๖ สุนทรียศาสตร์พื้นฐาน ๒.๐ ๓๖
๒๓๐๒-๒๐๐๓ จิตกรรมเพื่องานออกแบบ ๒.๐ ๗๒ ๒๓๐๒-๒๐๐๔ กายวิภาคเพื่องานออกแบบ ๒.๐ ๕๔
๒๓๐๒-๒๐๐๖ การสร้างสรรค์รูปทรง ๒.๐ ๗๒ ๒๓๐๒-๒๐๐๘ วัสดุและกรรมวิธีการผลลิต ๒.๐ ๓๖
๒๓๐๒-๒๑๐๑ พื้นฐานงานออกแบบตกแต่ง ๒.๐ ๗๒ ๒๓๐๒-๒๑๐๒ การออกแบบตกแต่งอาคาร    
๒๓๐๒-๒๑๐๘ การออกแบบเครื่องหมาย       ที่พักอาศัย   ๒.๐ ๗๒
  และสัญลักษณ์ ๒.๐ ๗๒ ๒๓๐๒-๒๑๑๐ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ๒.๐ ๗๒
ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ ๒๓๐๒-๒๑๑๓ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒.๐ ๗๒
ง๓๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๐.๕ ๒๐   เครื่องใช้ภายในบ้าน    
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟังพูด ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐
          อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟังพูด ๔ ๐.๕ ๒๐
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน       ๒๐       -   ชุมชน       ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๙.๐ ๗๔๔ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๑.๐ ๗๖๒
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรทวิศึกษา(ออกแบบ) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน     ๗.๐ ๒๘๐ รายวิชาพื้นฐาน     ๔.๐ ๑๖๐
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕   ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๑๐๒  ดวงดาวและโลกของเรา ๑.๐ ๔๐
ว๓๓๑๐๑  สารและสมบัติของสาร ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๒   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๑๐๑  พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖   ๐.๕ ๒๐
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๕   ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐          
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐          
รายวิชาเพิ่มเติม     ๑.๐ ๓๘๒ รายวิชาเพิ่มเติม   ๑๒.๕ ๓๔๔
๒๓๐๒-๒๐๑๒ การทำหุ่นจำลอง ๑-๓-๒ ๗๒ ๒๓๐๐-๑๐๐๖ ศิลปะไทย   ๒.๐ ๗๒
๒๓๐๒-๒๐๑๑ คอมพิวเตอร์การเขียน ๑-๓-๒ ๕๔ ๒๓๐๒-๒๐๐๙ การถ่ายภาพดิจิตอล ๒.๐ ๕๔
๒๓๐๒-๒๑๐๓ การออกแบบตกแต่ง ๑-๓-๒ ๗๒ ๒๓๐๒-๒๐๑๐ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ๒.๐ ๕๔
  อาคารพาณิชย์     ๒๓๐๒-๒๑๑๔ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ๒.๐ ๗๒
๒๓๐๒-๒๑๐๙ การออกแบบการ์ตูน ๑-๓-๒ ๗๒ ๒๓๐๒-๘๕๐๑ โครงการ   ๔.๐ ๗๒
  และภาพล้อ       อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟังพูด ๖ ๐.๕ ๒๐
๒๓๐๒-๒๑๑๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑-๓-๒ ๗๒          
  ของเด็กเล่น                
ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐          
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟังพูด ๕ ๐.๕ ๒๐          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน       ๒๐       -   ชุมชน       ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*        -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*
           IS3 นำเสนอผลงาน                    IS3 นำเสนอผลงาน        
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๘.๐ ๗๒๒ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๕๖๔
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนความสามารถพิเศษศิลปะ-พละ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑   ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒   ๑.๐ ๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๓๑๑๐๑ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐
ส๓๑๑๐๑   สังคมศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔   สังคมศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๓   พุทธศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๖   พุทธศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๑๑๐๑   ศิลปะ  ๑   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒   ศิลปะ  ๒   ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๑๐๒   การงานอาชีพ  ๒ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ  ๑ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๖.๐ ๒๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๑๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๒ การเขียน ๑   ๑.๐ ๔๐
ส๓๑๒๐๑ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๒๐๓ เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๐ ๔๐
พ๓๑๒๐๑    ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐
พ๓๑๒๐๓ กีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอล ๑
 
  พ๓๑๒๐๒   ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๑๒๐๑ ดนตรีไทย ๑   ๒.๐ ๘๐ พ๓๑๒๐๔ กีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอล ๒
 
 
ง๓๑๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๒๑๒๐๒ ดนตรีไทย ๒   ๒.๐ ๘๐
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๒๐๒   คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๒๐๕   การอ่าน ๑   ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๒๐๓   งานห้องสมุดและสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐
          อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๒ ๐.๕ ๒๐
          อ๓๑๒๐๖ การอ่าน ๒   ๐.๕ ๒๐
                   
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๗*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๓.๐ ๕๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๐ ๖๒๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนความสามารถพิเศษศิลปะ-พละ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๘.๐ ๓๒๐
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย  ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔ ๑.๐ ๔๐
ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐
ว๓๒๑๐๑  การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒ พลังงาน   ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๓๒๑๐๓   พุทธศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๖   พุทธศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๒๑๐๑   ศิลปะ ๓   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔   ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๑๐๑   การงานอาชีพ  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๘.๕ ๓๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๘.๕ ๓๔๐
ท๓๒๒๐๒ ประวัติวรรณคดี  ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๑   หลักภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๒๐๑   อาเซียนศึกษา ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๒๐๒ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ๑.๐ ๔๐
ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๒๐๑    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๒๐๓ เทเบิ้ลเทนนิสและแบดมินตัน ๑
 
  พ๓๒๒๐๔    เทเบิ้ลเทนนิสและแบดมินตัน ๒
 
 
ศ๓๒๒๐๑ ดนตรีสากล ๑ ๒.๐ ๘๐ ศ๓๒๒๐๒ ดนตรีสากล ๒ ๒.๐ ๘๐
ง๓๒๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๒๐๒   คอมพิวเตอร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๐๑   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๒   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๐๓  การเขียน ๑   ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๒๐๔ การเขียน ๒   ๑.๐ ๔๐
อ๓๒๒๐๕  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๖  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๐.๕ ๒๐
I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๓๒๒๐๒    การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๐ ๗๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๗๒๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนความสามารถพิเศษศิลปะ-พละ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๖.๕ ๒๖๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๕.๐ ๒๐๐
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๑๐๒  ดวงดาวและโลกของเรา ๑.๐ ๔๐
ว๓๓๑๐๑  สารและสมบัติของสาร ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๒   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๑๐๑  พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖   ๐.๕ ๒๐
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๕   ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๒ ๐.๕ ๒๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐          
รายวิชาเพิ่มเติม   ๘.๕ ๓๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๐ ๒๖๐
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๒๐๓  สังคมเพื่อพัฒนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๒๐๑  สังคมเพื่อพัฒนา ๑   ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๔ การเงินการคลังการธนาคาร ๑.๐ ๔๐
ส๓๓๒๐๒   โลกศึกษา   ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๒๐๕ สังคมเพื่อการศึกษาต่อ ๐.๕ ๒๐
ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒   เกม กับสมรรถภาพทางกาย ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๒๐๑ แอโรบิคแดนซ์ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๖ พละเพื่อการศึกษาต่อ ๒
 
 
พ๓๓๒๐๓ เพศศึกษา ๑   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๒๐๒ ศิลปะ ๒   ๒.๐ ๘๐
พ๓๓๒๐๕ พละเพื่อการศึกษาต่อ ๑
 
  ง๓๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์  ๖ ๐.๕  
ศ๓๓๒๐๑ ศิลปะ ๑   ๒.๐ ๘๐ อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๔  ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ๒ ๑.๐ ๔๐
อ๓๓๒๐๓  ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ๑ ๐.๕ ๒๐          
อ๓๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ๑ ๑.๐ ๔๐          
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐
       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*        -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*
           IS3 นำเสนอผลงาน                    IS3 นำเสนอผลงาน        
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๒.๐ ๕๒๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑   ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒   ๑.๐ ๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๓๑๑๐๑   ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐
ส๓๑๑๐๑   สังคมศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔   สังคมศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๓   พุทธศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๖   พุทธศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๑๑๐๑   ศิลปะ  ๑   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒   ศิลปะ  ๒   ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๑๐๒   การงานอาชีพ  ๒ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๑   การงานอาชีพ  ๑ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๖.๕ ๒๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๕ ๓๐๐
ท๓๑๒๐๒ การเขียน ๑   ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐
พ๓๑๒๐๑    ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๒๐๒   ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๒๐๕   งานรังสรรค์ดินไทย
 
  ง๓๑๒๐๒   คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๒๐๖ งานดอกไม้สด ๑.๐ ๔๐ ง๓๑๒๐๓    งานห้องสมุดและสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๒๐๕   งานรังสรรค์ดินไทย
 
 
จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑   ๓.๐ ๑๒๐ ง๓๑๒๐๖ งานดอกไม้สด ๑.๐ ๔๐
          อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๒ ๐.๕ ๒๐
          จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน ๒   ๓.๐ ๑๒๐
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๕ ๖๔๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๘.๐ ๓๒๐
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย  ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔ ๑.๐ ๔๐
ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐
ว๓๒๑๐๑  การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒ พลังงาน   ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๓๒๑๐๓   พุทธศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๖   พุทธศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๒๑๐๑   ศิลปะ ๓   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔   ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๑๐๑   การงานอาชีพ  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๕ ๓๒๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๕ ๓๒๐
ท๓๒๒๐๒ ประวัติวรรณคดี  ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๑   หลักภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐
ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๒๐๑    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๒๐๒   คอมพิวเตอร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๐๑   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๒   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๐.๕ ๔๐ อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๐.๕ ๔๐
จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๓   ๓.๐ ๑๒๐ จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน ๔   ๓.๐ ๑๒๐
I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๓๒๒๐๒    การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๕ ๗๐๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๖.๕ ๒๖๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๕.๐ ๒๐๐
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐
ว๓๐๑๐๕ โลกและดาราศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๒   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๑๐๑  พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖   ๐.๕ ๒๐
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๕   ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๑๐๒  ดวงดาวและโลกของเรา ๑.๐ ๔๐
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐          
รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๐ ๒๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๒๐๓  สังคมเพื่อพัฒนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๒๐๑  สังคมเพื่อพัฒนา ๑   ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๕ สังคมเพื่อการศึกษาต่อ ๐.๕ ๒๐
ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒   เกม กับสมรรถภาพทางกาย ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๒๐๑ แอโรบิคแดนซ์ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๔  ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑.๐ ๔๐
จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน ๕   ๓.๐ ๑๒๐ จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน  ๖ ๓.๐ ๑๒๐
                   
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*        -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*
           IS3 นำเสนอผลงาน                    IS3 นำเสนอผลงาน        
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๒.๐ ๕๔๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน

 

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนภาษาญีปุ่น โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑   ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒   ๑.๐ ๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๓๑๑๐๑   ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐
ส๓๑๑๐๑   สังคมศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔   สังคมศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๓   พุทธศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๖   พุทธศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๑๑๐๑   ศิลปะ  ๑   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒   ศิลปะ  ๒   ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๑๐๒   การงานอาชีพ  ๒ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๑   การงานอาชีพ  ๑ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๘.๕ ๓๔๐
ท๓๑๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๒ การเขียน ๑   ๑.๐ ๔๐
พ๓๑๒๐๑    ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๒๐๒   ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๒๐๒   คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๓๑๒๐๓    งานห้องสมุดและสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐
ญ๓๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น ๑   ๓.๐ ๑๒๐ อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๒๐๕   งานรังสรรค์ดินไทย
 
  อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๒ ๑.๐ ๔๐
ง๓๑๒๐๖ งานดอกไม้สด ๑.๐ ๔๐ ญ๓๑๒๐๒ ภาษาญี่ปุ่น ๒   ๓.๐ ๑๒๐
          ง๓๑๒๐๕   งานรังสรรค์ดินไทย
 
 
          ง๓๑๒๐๖ งานดอกไม้สด ๑.๐ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๕ ๖๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๕ ๖๘๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๘.๐ ๓๒๐
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย  ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔   ๑.๐ ๔๐
ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐
ว๓๒๑๐๑  การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒ พลังงาน   ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๓๒๑๐๓   พุทธศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๖   พุทธศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๒๑๐๑   ศิลปะ ๓   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔   ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๑๐๑   การงานอาชีพ  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๐ ๒๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๒๒๐๒ ประวัติวรรณคดี  ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๑   หลักภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐
ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๒๐๑    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๒๐๒   คอมพิวเตอร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๐๑   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๒   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๔ ๐.๕ ๒๐
ญ๓๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น ๓ ๓.๐ ๑๒๐ ญ๓๒๒๐๒ ภาษาญี่ปุ่น ๔ ๓.๐ ๑๒๐
I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๓๒๒๐๒    การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๗*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๕ ๖๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๖๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๖.๕ ๒๖๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๕.๐ ๒๐๐
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐
ว๓๐๑๐๕ โลกดาราศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๒   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๑๐๑  พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖   ๐.๕ ๒๐
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๕   ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๑๐๒  ดวงดาวและโลกของเรา ๑.๐ ๔๐
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐          
รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๐ ๒๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๒๐๓  สังคมเพื่อพัฒนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๒๐๑  สังคมเพื่อพัฒนา ๑   ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๕ สังคมเพื่อการศึกษาต่อ ๐.๕ ๒๐
ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒   เกม กับสมรรถภาพทางกาย ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๒๐๑ แอโรบิคแดนซ์ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๔  ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๒๐๓  ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑.๐ ๔๐
ญ๓๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น ๕ ๓.๐ ๑๒๐ ญ๓๓๒๐๒ ภาษาญี่ปุ่น  ๖ ๓.๐ ๑๒๐
                   
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*        -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*
           IS3 นำเสนอผลงาน                    IS3 นำเสนอผลงาน        
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๒.๐ ๕๔๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๒.๐ ๔๘๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๖.๐ ๒๔๐
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๓๐๑๐๑   ฟิสิกส์พื้นฐาน   ๑.๕ ๖๐ ส๓๑๑๐๔   สังคมศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ว๓๐๑๐๒  เคมีพื้นฐาน   ๑.๕ ๖๐ ส๓๑๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ว๓๐๑๐๔  ชีววิทยาพื้นฐาน ๑.๕ ๖๐ ส๓๑๑๐๖   พุทธศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐
ว๓๐๑๐๖ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๑.๕ ๖๐ พ๓๑๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๑   สังคมศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒   ศิลปะ  ๒   ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๑   การงานอาชีพ  ๑ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๓   พุทธศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐ ๔๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐          
ศ๓๑๑๐๑   ศิลปะ  ๑   ๐.๕ ๒๐          
ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพ  ๒ ๐.๕ ๒๐          
อ๓๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐ ๔๐          
รายวิชาเพิ่มเติม   ๕.๕ ๒๒๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๑๐.๕ ๔๒๐
ค๓๑๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ ๖๐
ค๓๑๒๑๑ คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ค๓๑๒๑๒ คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๒ ๐.๕ ๒๐
ว๓๑๒๑๑ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๐๑   ฟิสิกส์  ๑   ๒.๐ ๘๐
พ๓๑๒๐๑    ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๒๒๑   เคมี  ๑   ๑.๕ ๖๐
ง๓๑๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๒๔๑   ชีววิทยา  ๑   ๑.๕ ๖๐
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๒๑๒ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๒ ๑.๕ ๖๐
ง๓๑๒๐๓    งานห้องสมุดและสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐
          พ๓๑๒๐๒   ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
          ง๓๑๒๐๒   คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ ๒๐
          อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๒ ๐.๕ ๒๐
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๗*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๗.๕ ๗๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๗๒๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน    
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๖.๕ ๒๖๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย  ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔ ๑.๐ ๔๐
ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๓๒๑๐๓   พุทธศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๖   พุทธศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๒๑๐๑   ศิลปะ ๓   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔   ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๑๐๑   การงานอาชีพ  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
                   
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๑๑.๕ ๔๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๑๑.๕ ๔๖๐
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๓๒๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕ ๖๐
ค๓๒๒๑๓ คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ค๓๒๒๑๔ คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๔ ๐.๕ ๒๐
ว๓๒๒๐๒   ฟิสิกส์ ๒   ๒.๐ ๘๐ ว๓๒๒๐๓   ฟิสิกส์ ๓   ๒.๐ ๘๐
ว๓๒๒๒๒   เคมี  ๒   ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๒๓   เคมี ๓   ๑.๕ ๖๐
ว๓๒๒๔๒   ชีววิทยา  ๒   ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๔๓   ชีววิทยา  ๓   ๑.๕ ๖๐
ว๓๒๒๑๑ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๑๒ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๔ ๑.๕ ๖๐
ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๒๐๑    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๒๐๒   คอมพิวเตอร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๐๑   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๒   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๔ ๐.๕ ๒๐
I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๓๒๒๐๒    การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๗*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๘.๐ ๗๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๘.๕ ๘๐๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน    
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๕.๕ ๒๒๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๔.๐ ๑๖๐
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๒   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๑๐๑  พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖   ๐.๕ ๒๐
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๕   ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐          
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๑๒.๐ ๔๘๐
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๖ ๑.๕ ๖๐
ค๓๓๒๑๕ คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ค๓๓๒๑๖ คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๖ ๐.๕ ๒๐
ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์  ๔   ๒.๐ ๘๐ ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์  ๕   ๒.๐ ๘๐
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔   ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๒๕ เคมี  ๕   ๑.๕ ๖๐
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา  ๔   ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕   ๑.๕ ๖๐
ว๓๓๒๑๕ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๑๖ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๖ ๑.๕ ๖๐
ส๓๓๒๐๑  สังคมเพื่อพัฒนา ๑   ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๒  สังคมเพื่อพัฒนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๕ สังคมเพื่อการศึกษาต่อ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๒๐๑ แอโรบิคแดนซ์ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒   เกม กับสมรรถภาพทางกาย ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์  ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๖ ๐.๕ ๒๐
          อ๓๓๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม   ๒๐
       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*        -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐*
           IS3 นำเสนอผลงาน                    IS3 นำเสนอผลงาน        
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๐ ๗๐๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน    

 

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๐ ๒๘๐
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๓๑๑๐๑ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐
ส๓๑๑๐๑   สังคมศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔   สังคมศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๑๑๐๓   พุทธศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๖   พุทธศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๑๑๐๑   ศิลปะ  ๑   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒   ศิลปะ  ๒   ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๑๐๒   การงานอาชีพ  ๒ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ  ๑ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๙.๐ ๓๖๐
ค๓๑๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ ๖๐
ส๓๑๒๐๑ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๒๐๒ เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๐ ๔๐
พ๓๑๒๐๑    ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๒๐๒   ฟุตซอล-วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๓๑๒๐๓    งานห้องสมุดและสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๒๐๒   คอมพิวเตอร์๒ ๐.๕ ๒๐
อ๓๑๒๑๑ ภาษาอังกฤษฟังพูด ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๒๑๔ ภาษาอังกฤษฟังพูด ๒ ๑.๐ ๔๐
อ๓๑๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๒.๐ ๘๐ อ๓๑๒๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๒.๐ ๘๐
  และเดินทาง ๑       และเดินทาง ๒    
อ๓๑๒๑๓ การอ่าน-เขียนสร้างสรรค์ ๑ ๒.๐ ๘๐ อ๓๑๒๑๖ การอ่าน-เขียนสร้างสรรค์ ๒ ๒.๐ ๘๐
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๐ ๗๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๐ ๗๐๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๘.๐ ๓๒๐
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย  ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔   ๑.๕ ๖๐
ค๓๒๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐
ว๓๒๑๐๑  การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒ พลังงาน   ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๓๒๑๐๓   พุทธศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๖   พุทธศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๓๒๑๐๑   ศิลปะ ๓   ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔   ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๑๐๑   การงานอาชีพ  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๐ ๔๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๙.๕ ๓๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๙.๕ ๓๘๐
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๓๒๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕ ๖๐
ส๓๒๒๐๑   อาเซียนศึกษา ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๒๐๒ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ๑.๐ ๔๐
ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐
พ๓๒๒๐๑    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒    เซปักตะกร้อและแชร์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๓๒๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๒๐๒   คอมพิวเตอร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๑๑   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๑๔   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๓๒๒๑๒ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๒.๐ ๘๐ อ๓๒๒๑๕ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๒.๐ ๘๐
อ๓๒๒๑๓ การอ่าน-เขียนสร้างสรรค์ ๓ ๒.๐ ๘๐ อ๓๒๒๑๖ การอ่าน-เขียนสร้างสรรค์ ๔ ๒.๐ ๘๐
I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๓๒๒๐๒    การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๗.๐ ๗๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๗.๕ ๗๖๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๖.๕ ๒๖๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๕.๐ ๒๐๐
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๑๐๒ ดวงดาวและโลกของเรา ๑.๐ ๔๐
ว๓๓๑๐๑  สารและสมบัติของสาร ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๒   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๑๐๑  พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖   ๐.๕ ๒๐
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๕   ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๐ ๔๐          
รายวิชาเพิ่มเติม   ๘.๕ ๓๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๙.๕ ๓๘๐
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๖ ๑.๕ ๖๐
ส๓๓๒๐๑  สังคมเพื่อพัฒนา ๑   ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๓  สังคมเพื่อพัฒนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๓๓๒๐๒   โลกศึกษา   ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๒๐๔ การเงินการคลังการธนาคาร ๑.๐ ๔๐
ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๕ สังคมเพื่อการศึกษาต่อ ๐.๕ ๒๐
พ๓๓๒๐๑ แอโรบิคแดนซ์ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒   เกม กับสมรรถภาพทางกาย ๐.๕ ๒๐
ง๓๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์  ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๓๓๒๑๑ ภาษาอังกฤษฟังพูด ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑.๐ ๔๐
อ๓๓๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๓๒๑๔ ภาษาอังกฤษฟังพูด ๖ ๑.๐ ๔๐
อ๓๓๒๑๓ การอ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๓๒๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ๑.๕ ๖๐
          อ๓๓๒๑๖ การอ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ ๒ ๑.๕ ๖๐
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน      
      -   ชุมชน     ๒๐       -   ชุมชน     ๒๐
      -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐       -   ส่งเสริมคุณธรรม     ๒๐
       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์            -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
           IS3 นำเสนอผลงาน       ๑๐*            IS3 นำเสนอผลงาน       ๑๐*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๕ ๖๔๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 

 

 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

This is a bridge
This bridge is very long

Login Form

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.