เกณฑ์การจบหลักสูตร

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อ  ๑๙  การอนุมัติการจบหลักสูตร

\r\n

                   ๑๙.๑  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

\r\n

                   ๑๙.๑.๑  เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                             ๑๙.๑.๒  ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต

\r\n

                             ๑๙.๑.๓  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

๑๙.๑.๔  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนกำหนด  มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

๑๙.๑.๕  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตามที่โรงเรียนกำหนด  ผลการประเมิน ผ่าน

\r\n

                   ๑๙.๒  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจาณาอนุมัติ ให้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

\r\n

                             ๑๙.๒.๑  เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

\r\n

                            ๑๙.๒.๒  ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต    

\r\n

                            ๑๙.๒.๓  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

\r\n

                            ๑๙.๒.๔  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่โรงเรียนกำหนด มีระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน         

\r\n

                            ๑๙.๒.๕  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด  ผลการประเมินเป็น ผ่าน     

\r\n

 

\r\n

                   ๑๙.๓  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติผลการเรียน และการจบหลักสูตร

 

 

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 003-2559-2560.pdf Download Details
 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 002-2559-2560.pdf Download Details
 
 
 
 
 
 

Login Form (กรุณาใส่รหัสUsername และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ)

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

Username :: รหัสแฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) ที่ครูกรอกคะแนนแต่ละท่าน , Password :: ตามที่แจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน หรือหากท่านลืมสามารถติดต่อได้ที่ครูสุธี

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.