โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ม.1-3

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๒ - ๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑ ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๒ ๑.๕ ๖๐
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๒ ๑.๕ ๖๐
ว๒๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๒ ๑.๕ ๖๐
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐ ๔๐
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๒๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๒ ๑.๐ ๔๐
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๒ ๑.๐ ๔๐
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๓.๐ ๑๒๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๒.๕ ๑๐๐
ง๒๑๒๐๑ ห้องสมุดและสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๒๑๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๐๒ อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์๒ ๐.๕ ๒๐
ง๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๒๑๒๐๒   ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด  ๑ ๐.๕ ๒๐ จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีนพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐
จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีนพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๒๐          
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๐ ๖๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๓.๕ ๖๐๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนเน้นคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๖ - ๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๒๑๐๑      ภาษาไทย  ๓ ภาษาไทย  ๓ ๑.๕ ๖๐ ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔ ๑.๕ ๖๐
ค๒๒๑๐๑    คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๔ ๑.๕ ๖๐
ว๒๒๑๐๑     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๔ ๑.๕ ๖๐
ส๒๒๑๐๑     สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๒๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๒๒๑๐๓   พระพุทธศาสนา  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา  ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๑๐๑      สุขศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๑๐๒    พลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔   พลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๒๑๐๑     ศิลปะ  ๓ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔ ๑.๐ ๔๐
ง๒๒๑๐๑     การงานอาชีพ  ๓ ๑.๐ ๔๐ ง๒๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๑.๐ ๔๐
อ๒๒๑๐๑     ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม   ๔.๕ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๔.๕ ๑๘๐
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐
ง๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๔ ๐.๕ ๒๐
ค๒๒๒๐๑    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๒๒๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๔ ๑.๐ ๔๐
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด  ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๔ ๐.๕ ๒๐
I๒๒๒๐๑   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๒๒๒๐๒  การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
ว๒๒๒๐๑  สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ว๒๒๒๐๒ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๔๐
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๕ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๕ ๖๘๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนเน้นคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๖ - ๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย  ๕ ๑.๕ ๖๐ ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๖ ๑.๕ ๖๐
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๖ ๑.๕ ๖๐
ส๒๓๑๐๑   สังคมศึกษา  ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๒๓๑๐๔   สังคมศึกษา  ๖ ๑.๐ ๔๐
ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๕   ประวัติศาสตร์๖ ๐.๕ ๒๐
ส๒๓๑๐๓ พระพุทธศาสนา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๖   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๓   สุขศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๔   พลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ  ๕ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๓๑๐๒   ศิลปะ  ๖ ๑.๐ ๔๐
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๒   การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๒๓๑๐๓   การงานอาชีพ  ๗ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๔    การงานอาชีพ  ๘ ๐.๕ ๒๐
อ๒๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม   ๔.๐ ๑๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๔.๐ ๑๖๐
ว๒๓๒๐๑   เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม ๑.๐ ๔๐ ว๒๓๒๐๒    พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ๑.๐ ๔๐
ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๒๓๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๒๐๒    คอมพิวเตอร์ ๖ ๐.๕ ๒๐
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๖ ๑.๐ ๔๐
อ๒๓๒๐๑   ภาษาอังกฤษฟัง - พูด  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒   ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ๖ ๐.๕ ๒๐
ท๒๓๒๐๑   หลักภาษาไทย ๑ ๐.๕ ๒๐ ท๒๓๒๐๒  หลักภาษาไทย ๒ ๐.๕ ๒๐
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๖๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๒-๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๒๑๐๑      ภาษาไทย  ๓ ภาษาไทย  ๓ ๑.๕ ๖๐ ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔ ๑.๕ ๖๐
ค๒๒๑๐๑    คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๔ ๑.๕ ๖๐
ว๒๒๑๐๑     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๔ ๑.๕ ๖๐
ส๒๒๑๐๑     สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๒๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๒๒๑๐๓   พระพุทธศาสนา  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา  ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๑๐๑      สุขศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๑๐๒    พลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔   พลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๒๑๐๑     ศิลปะ  ๓ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔ ๑.๐ ๔๐
ง๒๒๑๐๑     การงานอาชีพ  ๓ ๑.๐ ๔๐ ง๒๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๑.๐ ๔๐
อ๒๒๑๐๑     ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม   ๒.๕ ๑๐๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๒.๕ ๑๐๐
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐
ง๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด  ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๔ ๐.๕ ๒๐
I๒๒๒๐๑   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๒๒๒๐๒  การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๓.๕ ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๓.๕ ๖๐๐
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๒-๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย  ๕ ๑.๕ ๖๐ ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๖ ๑.๕ ๖๐
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๖ ๑.๕ ๖๐
ส๒๓๑๐๑   สังคมศึกษา  ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๒๓๑๐๔   สังคมศึกษา  ๖ ๑.๐ ๔๐
ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๕   ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ ๒๐
ส๒๓๑๐๓ พระพุทธศาสนา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๖   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๓   สุขศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๔   พลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ  ๕ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๓๑๐๒   ศิลปะ  ๖ ๑.๐ ๔๐
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๒   การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๒๓๑๐๓   การงานอาชีพ  ๗ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๔    การงานอาชีพ  ๘ ๐.๕ ๒๐
อ๒๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๓.๐ ๑๒๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๓.๐ ๑๒๐
ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๒๓๒๐๑  คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๒๐๒   คอมพิวเตอร์ ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษฟัง - พูด  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ๖ ๐.๕ ๒๐
ว๒๓๒๐๑   เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม ๑.๐ ๔๐ ว๒๓๒๐๒    พลังงานทดแทน ๑.๐ ๔๐
ท๒๓๒๐๑   หลักภาษาไทย ๑ ๐.๕ ๒๐ ท๒๓๒๐๒  หลักภาษาไทย ๒ ๐.๕ ๒๐
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๐ ๖๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๔.๐ ๖๒๐

 

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๙-๑๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑   ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๒ ๑.๕ ๖๐
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๖๐
ว๒๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๒ ๑.๕ ๖๐
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐ ๔๐
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๒๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๒ ๑.๐ ๔๐
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๒ ๑.๐ ๔๐
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๖.๐ ๒๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๖.๐ ๒๔๐
ค๒๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๐ ๔๐
ค๒๑๒๐๓ คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๒๑๒๐๔  คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๒๑๒๐๑  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๑.๐ ๔๐ ว๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตร์กับความงาม ๑.๐ ๔๐
ว๒๑๒๑๑ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๒๑๒๑๒ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๒ ๑.๐ ๔๐
ส๒๑๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๐๒ อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๒๑๒๐๑  คอมพิวเตอร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๒๑๒๐๒   คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ๐.๕ ๒๐
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี     ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี     ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๗.๐ ๗๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๗.๐ ๗๔๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๙-๑๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๒๑๐๑      ภาษาไทย  ๓ ภาษาไทย  ๓ ๑.๕ ๖๐ ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔ ๑.๕ ๖๐
ค๒๒๑๐๑    คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๔ ๑.๕ ๖๐
ว๒๒๑๐๑     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๔ ๑.๕ ๖๐
ส๒๒๑๐๑     สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๒๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๕  ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๒๒๑๐๓   พระพุทธศาสนา  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา  ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๑๐๑      สุขศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๑๐๒    พลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔   พลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๒๑๐๑     ศิลปะ  ๓ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔ ๑.๐ ๔๐
ง๒๒๑๐๑     การงานอาชีพ  ๓ ๑.๐ ๔๐ ง๒๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๑.๐ ๔๐
อ๒๒๑๐๑     ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๖.๕ ๒๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๖.๕ ๒๖๐
ค๒๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๐ ๔๐
ค๒๒๒๐๓ คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๒๒๒๐๔ คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๒๒๒๐๑  สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ว๒๒๒๐๒ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๔๐
ว๒๒๒๑๓ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ว๒๒๒๑๔ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐
ง๒๒๒๐๑  คอมพิวเตอร์  ๓   ๐.๕ ๒๐ ง๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๔ ๐.๕ ๒๐
I๒๒๒๐๑   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๒๒๒๐๒  การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี     ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี     ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๗.๕ ๗๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๗.๕ ๗๖๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๙-๑๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย  ๕ ๑.๕ ๖๐ ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๖ ๑.๕ ๖๐
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๖ ๑.๕ ๖๐
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๖ ๑.๕ ๖๐
ส๒๓๑๐๑   สังคมศึกษา  ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๒๓๑๐๔   สังคมศึกษา  ๖ ๑.๐ ๔๐
ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๕   ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ ๒๐
ส๒๓๑๐๓ พระพุทธศาสนา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๖   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๓   สุขศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๔   พลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ  ๕ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๓๑๐๒   ศิลปะ  ๖ ๑.๐ ๔๐
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๒   การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๒๓๑๐๓   การงานอาชีพ  ๗ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๔    การงานอาชีพ  ๘ ๐.๕ ๒๐
อ๒๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๕.๕ ๒๒๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๕.๕ ๒๒๐
ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๑.๐ ๔๐
ค๒๓๒๐๓  คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๔ คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๖ ๑.๐ ๔๐
ว๒๓๒๐๑  เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม ๑.๐ ๔๐ ว๒๓๒๐๒  พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ๑.๐ ๔๐
ว๒๓๒๑๕  วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ว๒๓๒๑๖ วิทยาศาสตร์เสริมประสบการณ์ ๖ ๑.๐ ๔๐
ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๒๓๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๒๐๒   คอมพิวเตอร์ ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๒๓๒๐๑   ภาษาอังกฤษฟัง - พูด  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ๖ ๐.๕ ๒๐
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี     ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี     ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๗๒๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษความสามารถภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑ ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๒ ๑.๕ ๖๐
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๒ ๑.๕ ๖๐
ว๒๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๒ ๑.๕ ๖๐
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐ ๔๐
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๒๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๒ ๑.๐ ๔๐
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๒ ๑.๐ ๔๐
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๕ ๖๐
                   
รายวิชาเพิ่มเติม   ๕.๕ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๕.๕ ๑๘๐
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๐ ๔๐
ว๒๑๒๐๑  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๑.๐ ๔๐ ว๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตร์กับความงาม ๑.๐ ๔๐
ส๒๑๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๐๒ อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐
ง๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๒๑๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๒.๐ ๔๐ อ๒๑๒๑๓  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ๒.๐ ๔๐
                   
               
               
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๖๘๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษความสามารถภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๒๑๐๑      ภาษาไทย  ๓ ภาษาไทย  ๓ ๑.๕ ๖๐ ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔ ๑.๕ ๖๐
ค๒๒๑๐๑    คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๔ ๑.๕ ๖๐
ว๒๒๑๐๑     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๔ ๑.๕ ๖๐
ส๒๒๑๐๑     สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๒๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๒๒๑๐๓   พระพุทธศาสนา  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา  ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๑๐๑      สุขศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๑๐๒    พลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔   พลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๒๑๐๑     ศิลปะ  ๓ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔ ๑.๐ ๔๐
ง๒๒๑๐๑     การงานอาชีพ  ๓ ๑.๐ ๔๐ ง๒๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๑.๐ ๔๐
อ๒๒๑๐๑     ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม   ๗.๕ ๒๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๖.๕ ๒๒๐
ค๒๒๒๐๑    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๒๒๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๔ ๑.๐ ๔๐
ว๒๒๒๐๑  สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ว๒๒๒๐๒ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๔๐
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐
ง๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๒๒๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร ๓ ๒.๐ ๔๐ อ๒๒๒๑๓ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร ๔ ๒.๐ ๔๐
อ๒๒๒๑๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๒๑๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒ ๑.๕ ๖๐
I๒๒๒๐๑   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๒๒๒๐๒  การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๘.๕ ๗๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๗.๕ ๗๒๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษความสามารถภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย  ๕ ๑.๕ ๖๐ ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๖ ๑.๕ ๖๐
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๖ ๑.๕ ๖๐
ส๒๓๑๐๑   สังคมศึกษา  ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๒๓๑๐๔   สังคมศึกษา  ๖ ๑.๐ ๔๐
ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๕   ประวัติศาสตร์๖ ๐.๕ ๒๐
ส๒๓๑๐๓ พระพุทธศาสนา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๖   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๓   สุขศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๔   พลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ  ๕ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๓๑๐๒   ศิลปะ  ๖ ๑.๐ ๔๐
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๒   การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๒๓๑๐๓   การงานอาชีพ  ๗ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๔    การงานอาชีพ  ๘ ๐.๕ ๒๐
อ๒๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม   ๕.๕ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๕.๕ ๑๘๐
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๖ ๑.๐ ๔๐
ว๒๓๒๐๑   เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม ๑.๐ ๔๐ ว๒๓๒๐๒    พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ๑.๐ ๔๐
ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๒๓๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๒๐๒    คอมพิวเตอร์ ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๒๓๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร ๕ ๒.๐ ๔๐ อ๒๓๒๑๓ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร ๖ ๒.๐ ๔๐
อ๒๓๒๑๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๒๑๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๔ ๑.๕ ๖๐
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖๐
       -  แนะแนว     ๒๐        -  แนะแนว     ๒๐
-กิจกรรมนักเรียน       -กิจกรรมนักเรียน      
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
ชุมนุม       ๒๐ ชุมนุม       ๒๐
      -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗*       -  กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๖.๕ ๖๘๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนความสามารถพิเศษศิลปะ-พละ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑ ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๒ ๑.๕ ๖๐
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๒ ๑.๕ ๖๐
ว๒๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๒ ๑.๕ ๖๐
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐ ๔๐
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๒๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา  ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๒ ๑.๐ ๔๐
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๒ ๑.๐ ๔๐
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๕ ๖๐
               
รายวิชาเพิ่มเติม   ๔.๕ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๔.๐ ๑๖๐
ง๒๑๒๐๔ ห้องสมุดและสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๐๒ อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๒๑๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕ ๒๐
พ๒๑๒๐๑ สมรรถภาพทางกาย ๑
๒.๐
๘๐ พ๒๑๒๐๒ สมรรถภาพทางกาย ๒
๒.๐
๘๐
ศ๒๑๒๐๑ ดนตรีไทย ๑       ศ๒๑๒๐๒ ดนตรีไทย ๒      
ง๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ๒ ๐.๕ ๒๐
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด  ๑ ๐.๕ ๒๐        
                 
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐
       -  แนะแนว   ๒๐        -  แนะแนว   ๒๐
กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน    
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
      -    ชุมนุม   ๒๐       -    ชุมนุม   ๒๐
กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗* กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๕ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๖๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนความสามารถพิเศษศิลปะ-พละ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๒๑๐๑      ภาษาไทย  ๓ ภาษาไทย  ๓ ๑.๕ ๖๐ ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔ ๑.๕ ๖๐
ค๒๒๑๐๑    คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๔ ๑.๕ ๖๐
ว๒๒๑๐๑     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๔ ๑.๕ ๖๐
ส๒๒๑๐๑     สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๒๒๑๐๔   สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐ ๔๐
ส๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๕   ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕ ๒๐
ส๒๒๑๐๓   พระพุทธศาสนา  ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา  ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๑๐๑      สุขศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๑๐๒    พลศึกษา  ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔   พลศึกษา  ๔ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๒๑๐๑     ศิลปะ  ๓ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒   ศิลปะ  ๔ ๑.๐ ๔๐
ง๒๒๑๐๑     การงานอาชีพ  ๓ ๑.๐ ๔๐ ง๒๒๑๐๒   การงานอาชีพ  ๔ ๑.๐ ๔๐
อ๒๒๑๐๑     ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕ ๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม   ๔.๕ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๔.๕ ๑๘๐
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐
พ๒๒๒๐๑ ฟุตซอลและวอลเลย์บอล ๑
๒.๐
๘๐ พ๒๒๒๐๒ ฟุตซอลและวอลเลย์บอล ๒
๒.๐
๘๐
ศ๒๒๒๐๑   ดนตรีสากล ๑       ศ๒๒๒๐๒ ดนตรีสากล ๒      
ง๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์  ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๔ ๐.๕ ๒๐
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด  ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๔ ๐.๕ ๒๐
I๒๒๒๐๑   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๔๐ I๒๒๒๐๒  การสื่อสารและการนำเสนอ   ๑.๐ ๔๐
                   
                   
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐
       -  แนะแนว   ๒๐        -  แนะแนว   ๒๐
กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน    
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
      -    ชุมนุม   ๒๐       -    ชุมนุม   ๒๐
กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗* กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๕ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๕ ๖๘๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนความสามารถพิเศษศิลปะ-พละ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้องเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลาเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ หน่วยกิต ช.ม. ภาคเรียนที่  ๒ หน่วยกิต ช.ม.
รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน   ๑๑.๐ ๔๔๐
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย  ๕ ๑.๕ ๖๐ ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๖ ๑.๕ ๖๐
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๖ ๑.๕ ๖๐
ส๒๓๑๐๑   สังคมศึกษา  ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๒๓๑๐๔   สังคมศึกษา  ๖ ๑.๐ ๔๐
ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๕   ประวัติศาสตร์๖ ๐.๕ ๒๐
ส๒๓๑๐๓ พระพุทธศาสนา  ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๖   พระพุทธศาสนา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๓   สุขศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา  ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๔   พลศึกษา  ๖ ๐.๕ ๒๐
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ  ๕ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๓๑๐๒   ศิลปะ  ๖ ๑.๐ ๔๐
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๒   การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕ ๒๐
ง๒๓๑๐๓   การงานอาชีพ  ๗ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๔    การงานอาชีพ  ๘ ๐.๕ ๒๐
อ๒๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม   ๔.๐ ๑๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม   ๔.๐ ๑๖๐
ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐
พ๒๓๒๐๑ แชร์บอลและบาสเกตบอล ๑
๒.๐
๘๐ พ๒๓๒๐๒ แชร์บอลและบาสเกตบอล ๒
๒.๐
๘๐
ศ๒๓๒๐๑   นาฏศิลป์  ๑          ศ๒๓๒๐๒   นาฏศิลป์  ๒     
ง๒๓๒๐๑   คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๒๐๒    คอมพิวเตอร์ ๖ ๐.๕ ๒๐
อ๒๓๒๐๑   ภาษาอังกฤษฟัง - พูด  ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ๖ ๐.๕ ๒๐
ท๒๓๒๐๑   หลักภาษาไทย ๑ ๐.๕ ๒๐ ท๒๓๒๐๒  หลักภาษาไทย ๒ ๐.๕ ๒๐
                   
                   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐
       -  แนะแนว   ๒๐        -  แนะแนว   ๒๐
กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน    
      -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐       -    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐
      -    ชุมนุม   ๒๐       -    ชุมนุม   ๒๐
กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๗* กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๘*
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑๕.๐ ๖๖๐
หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดในลักษณะบูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

This is a bridge
This bridge is very long

Login Form

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.