โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ม.1-3

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถศิลปะ ดนตรี กีฬา (ห้องเรียนที่ ๑) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ม.๑ ม.๒ ม.๓
รายวิชาพื้นฐาน    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
คณิตศาสตร์   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
วิทยาศาสตร์   ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)
◌ ประวัติศาสตร์   ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
   และการดำเนินชีวิตในสังคม
◌ ภูมิศาสตร์  
◌ เศรษฐศาสตร์  
สุขศึกษาและพลศึกษา   ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ศิลปะ     ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ภาษาต่างประเทศ   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.)
รายวิชาเพิ่มเติม   ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๘๐ (๗ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
◌ กิจกรรมแนะแนว  
 
         
◌ กิจกรรมนักเรียน   120 120 120
    - ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ  
    - ชุมนุม    
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ              
   สารธารณประโยชน์              
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1280 1360 1280
                 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น (ห้องเรียนที่ ๒)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ม.๑ ม.๒ ม.๓
รายวิชาพื้นฐาน    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
คณิตศาสตร์   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
วิทยาศาสตร์   ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)
◌ ประวัติศาสตร์   ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
   และการดำเนินชีวิตในสังคม
◌ ภูมิศาสตร์  
◌ เศรษฐศาสตร์  
สุขศึกษาและพลศึกษา   ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ศิลปะ     ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ภาษาต่างประเทศ   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.)
รายวิชาเพิ่มเติม   ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๘๐ (๗ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
◌ กิจกรรมแนะแนว  
 
         
◌ กิจกรรมนักเรียน   120 120 120
    - ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ  
    - ชุมนุม    
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ              
   สารธารณประโยชน์              
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1280 1360 1320
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนปกติ (ห้องเรียนที่ ๓-๕)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ม.๑ ม.๒ ม.๓
รายวิชาพื้นฐาน    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
คณิตศาสตร์   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
วิทยาศาสตร์   ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)
◌ ประวัติศาสตร์   ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
   และการดำเนินชีวิตในสังคม
◌ ภูมิศาสตร์  
◌ เศรษฐศาสตร์  
สุขศึกษาและพลศึกษา   ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ศิลปะ     ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ภาษาต่างประเทศ   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.)
รายวิชาเพิ่มเติม   ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
◌ กิจกรรมแนะแนว  
 
         
◌ กิจกรรมนักเรียน   120 120 120
    - ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ  
    - ชุมนุม    
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ              
   สารธารณประโยชน์              
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1160 1200 1160
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted) (ห้องเรียนที่ ๙-๑๐)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ม.๑ ม.๒ ม.๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
คณิตศาสตร์   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
วิทยาศาสตร์   ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)
◌ ประวัติศาสตร์   ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
   และการดำเนินชีวิตในสังคม
◌ ภูมิศาสตร์  
◌ เศรษฐศาสตร์  
สุขศึกษาและพลศึกษา   ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ศิลปะ     ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ภาษาต่างประเทศ   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.)
• รายวิชาเพิ่มเติม   ๓๒๐ (๘ นก.) ๔๐๐ (๑๐ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.)
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
◌ กิจกรรมแนะแนว  
 
         
◌ กิจกรรมนักเรียน   120 120 120
    - ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ  
    - ชุมนุม    
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ              
   สารธารณประโยชน์                
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1400 1480 1400
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนที่ ๖-๘)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ม.๑ ม.๒ ม.๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
คณิตศาสตร์   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
วิทยาศาสตร์   ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)
◌ ประวัติศาสตร์   ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
   และการดำเนินชีวิตในสังคม
◌ ภูมิศาสตร์  
◌ เศรษฐศาสตร์  
สุขศึกษาและพลศึกษา   ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ศิลปะ     ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ภาษาต่างประเทศ   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.)
• รายวิชาเพิ่มเติม   ๑๖๐ (๔ นก.) ๒๘๐ (๗ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
◌ กิจกรรมแนะแนว  
 
         
◌ กิจกรรมนักเรียน   120 120 120
    - ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ  
    - ชุมนุม    
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ              
   สารธารณประโยชน์                
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1240 1360 1320
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมทหาร (ห้องเรียนที่ ๑๑)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ม.๑ ม.๒ ม.๓
รายวิชาพื้นฐาน    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
คณิตศาสตร์   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
วิทยาศาสตร์   ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)
◌ ประวัติศาสตร์   ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
   และการดำเนินชีวิตในสังคม
◌ ภูมิศาสตร์  
◌ เศรษฐศาสตร์  
สุขศึกษาและพลศึกษา   ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ศิลปะ     ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ภาษาต่างประเทศ   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.)
รายวิชาเพิ่มเติม   ๒๘๐ (๗ นก.) ๒๘๐ (๗ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
◌ กิจกรรมแนะแนว  
 
         
◌ กิจกรรมนักเรียน   120 120 120
    - ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ  
    - ชุมนุม    
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ              
   สารธารณประโยชน์              
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1360 1360 1280
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถภาษาอังกฤษ(IEP) (ห้องเรียนที่ ๑๒)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ม.๑ ม.๒ ม.๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
คณิตศาสตร์   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
วิทยาศาสตร์   ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)
◌ ประวัติศาสตร์   ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
   และการดำเนินชีวิตในสังคม
◌ ภูมิศาสตร์  
◌ เศรษฐศาสตร์  
สุขศึกษาและพลศึกษา   ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ศิลปะ     ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ภาษาต่างประเทศ   ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.) ๙๖๐ (๒๔ นก.)
• รายวิชาเพิ่มเติม   ๓๖๐ (๙ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๐๐ (๑๐ นก.)
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
◌ กิจกรรมแนะแนว  
 
         
◌ กิจกรรมนักเรียน   120 120 120
    - ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ  
    - ชุมนุม    
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ              
   สารธารณประโยชน์              
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1440 1560 1480
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Login Form (กรุณาใส่รหัสUsername และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ)

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

Username :: รหัสแฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) ที่ครูกรอกคะแนนแต่ละท่าน , Password :: ตามที่แจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน หรือหากท่านลืมสามารถติดต่อได้ที่ครูสุธี

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.