นโยบายและเป้าหมาย

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นโยบายโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

1.สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ ในรูปแบบที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.ส่งเสริมการนำลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมท้องถื่นและผู้เรียน

3ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ระดับนานาชาติ

4.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพราะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล

5.ส่งเสริมสนับสนุนการนำการทดสอบ O-NET การประเมินของ PISA และ ระบบการทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดั ทีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจสิตปัญญา เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย

7.ประชาสัมพันธื สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก้ผู้ปกครองชุมชน สังคม

8.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความลํ้าหย้าทางความคิด และมีความตระหนักในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

9.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ เป็นผู้เห็นคุรค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

11. ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งพัฒนาวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุรภาะการศึกษา

12.ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

13.สนับสนุนให้มีการแนะแนวผุ้เรียน ให้มีแรงจูงใจในการเรียนเพื่อการเรียนต่อและมีอาชีพสุจริต เพื่อความมั่นคงในชีวิต ด้วยผู้แนะแนวที่หลากหลาย เช่น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

14.สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

15.ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้วยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือกให้มีความเหมาะสมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและยังคงระดับคุณภาพตามาตรฐาน

16.ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

17.ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้เป็นสังคมแห่งความรู้

18.ส่งเสริมการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนพัฒนาสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

19.ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ

20.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีเอกลักษณืที่สะท้อนความโดดเด่นตามบริบทของสถานศึกษา

21.ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

22.ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ

23.ส่งเสริมให้ครูได้รับการเพิ่มพุนความรู้/ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งผลิตผลงานจาดการจัดการความรู้และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างสถานศึกษา

24.ส่งเสริมให้ครูนำประสบการณ์จกาการสอนมาสร้างสรรค์ห้องเรียนและแหล่วงเรียนรู้คุณภาพในสถานศึกษา

25.ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

26.มีระบบที่มีคุณภาพสำหรับการส่งเสริมด้านงบประมาณ/รายได้/ความมั่นคงในวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ

27.ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูให้มีวิทยฐานะและส่งเสริมให้ครูได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น

28.ส่งเสริมการตั้งกองทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่เรียนดี

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

This is a bridge
This bridge is very long

Login Form

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.