วิสัยทัศและพันธกิจ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 

 วิสัยทัศน์

วิชาการลํ้าเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีความเป้นไทย ก้าวไกลสู้สากล

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐ่นสากลอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

3.พัฒนาครูและบุคลากรอื่นภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาระบบที่มีคุณภาพสำหรับการส่งเสริมด้านงบประมาณ รายได้ และความมั่นคงในวิชาชีพครู

เป้าประสงค์

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานของสกล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้

1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2.มีระบบบริหารจัดการที่เน้นสถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) โดยยึดหลักะรรมาภิบาล

3.ครูและบุคลากรอื่น มีทักษะที่เหาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์

4.มีระบบที่มีคุณภาพสำหรับการส่งเสริมด้านงบประมาณ/รายได้/ความมั่นคงในวิชาชีพครูที่มีคุรภาพ

 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

This is a bridge
This bridge is very long

Login Form

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.