วิสัยทัศและพันธกิจ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
 \r\n

 วิสัยทัศน์

\r\n

วิชาการลํ้าเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีความเป้นไทย ก้าวไกลสู้สากล

\r\n

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐ่นสากลอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

\r\n

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

\r\n

3.พัฒนาครูและบุคลากรอื่นภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาระบบที่มีคุณภาพสำหรับการส่งเสริมด้านงบประมาณ รายได้ และความมั่นคงในวิชาชีพครู

\r\n

เป้าประสงค์

\r\n

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานของสกล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้

\r\n

1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

\r\n

2.มีระบบบริหารจัดการที่เน้นสถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) โดยยึดหลักะรรมาภิบาล

\r\n

3.ครูและบุคลากรอื่น มีทักษะที่เหาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์

\r\n

4.มีระบบที่มีคุณภาพสำหรับการส่งเสริมด้านงบประมาณ/รายได้/ความมั่นคงในวิชาชีพครูที่มีคุรภาพ

\r\n
 

Login Form (กรุณาใส่รหัสUsername และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ)

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

Username :: รหัสแฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) ที่ครูกรอกคะแนนแต่ละท่าน , Password :: ตามที่แจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน หรือหากท่านลืมสามารถติดต่อได้ที่ครูสุธี

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.